Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

ERMENİ SOYKIRIMI İDDİASI ve YALIN GERÇEKLER

Posted by on in Genel
  • Yazı boyutu: Daha büyük Daha küçük
  • 2982 kez okundu
  • 0 yorum
  • Yazdır

Abbas GÖKÇEK

Bir ütopya gibi, başta Ermeniler olmak üzere bâzı devletlerce, 1915 yılında Osmanlılar tarafından bir buçuk milyon Ermeni katledilmek sûretiyle bir “Ermeni Soykırımı” yapıldığı iddia edilmiş ve maâlesef kimi ülkeler de parlamentolarından bu iddiayı kabûl edenler yasalar çıkarmışlardır (*).

Bu ülkeler, “tarihi tarihçiler yazar, siyasî parlamentolar değil” gafletini yaşayarak, Ermeni tarafını tutmak sûretiyle yalın gerçekleri değiştirmeğe çaba göstermişlerdir.

Başta ABD olmak üzere; her yıl bu komedi, özellikle 24 Nisan tarihinde yeniden sahnelenmeğe çalışılmaktadır.

Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere, bütün tarihî arşivler gün ışığına çıkarıldığı takdirde gerçekleri göz ardı ederek peşin hükümle karar alan devletleri tarih kınamış olacaktır.

Tarihî belgelerin şâhit olduğu yalın gerçek şöyledir:

Birinci Dünyâ Savaşı’nda Osmanlı Devleti, İngiliz ve Fransız ordularına karşı savaşırken, Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler de Doğu'da Rus Ordusu ile birlik olmuş, Ermeni çeteleri köylerde, kentlerde bulunan Osmanlı halkına saldırmış, köy ve kasabaları basarak katliama başlamıştır.

Yine Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler Kayseri, Bitlis, Erzurum, Diyarbakır, Sivas, Trabzon, Ankara, Van, İzmit, Adapazarı, Adana, İzmir gibi birçok illerde isyanlar çıkartmışlardır.

Bu durumda Osmanlı ordusu, iç ve dış düşmanlarla aynı anda savaşmak zorunda kalmıştır

Cephede düşman, yurt içinde Ermeni vahşet ve isyanlarıyla karşı karşıya kalan Osmanlı Devleti bu ayaklanmaları önleyebilmek düşüncesiyle, Ermeni Patriği, Ermeni kökenli Milletvekilleri ve Ermeni önde gelenlerini çağırarak “buna engel olmalarını, Ermeni’lerin bu katliam, yağma, talan ve isyanları durdurmadığı takdirde, devletin de gerekli önlemleri alacağını” bildirmiştir.

Bütün girişimler hiç fayda vermeyince Osmanlı Devleti 24 Nisan 1915 te tüm Ermeni Komitelerini kapatmış ve daha sonra bir “Tehcir Kararnâmesi” çıkarmıştır.

Bu kararnâmeye göre “Ordu kumandanları, askerî gereklerden ötürü veya casusluk ve hıyanetlerini hissettikleri köy ve belde halkını tek, tek veya toplu olarak başka yerlere sevk ve iskân ettirebilirler”.

Maddeden de anlaşılacağı üzere herhangi bir din, mezhep milliyet ve ırk ayırımı yapılmadığı gibi, devletin bir bölgesi de esas alınmamıştır. Kafkas, İran ve Sina cephelerinin güvenlik hattını oluşturan bölgelerdeki Ermeni’lerin yerlerinin değiştirilmesi, onları imha etmek değil, devlet güvenliğini sağlamak, onları korumak amacını gütmüştür.

Yer değiştirme kararı bütün Ermeni'lere uygulanmamıştır. Şöyle ki:

 Katolik ve Protestan mezhebinde bulunan Ermenilerin yanı sıra, Osmanlı ordusunda subay ve sıhhiye sınıflarında hizmet gören Ermeniler ile Osmanlı Bankası şubelerinde ve bâzı konsolosluklarda çalışan Ermeniler devlete sâdık kaldıkları sürece göçe tâbi tutulmamışlardır.

Hasta, özürlü, sakat ve yaşlılar ile yetim çocuklar ve dul kadınlar da sevke tâbi tutulmamış, yetimhaneler ve köylerde koruma altına alınarak ihtiyaçları devletçe, Göçmen Ödeneği'nden karşılanmıştır. Bu tablo, Osmanlı'nın yer değiştirme konusundaki iyi niyetini göstermesi açısından önemlidir.

Tehcir kararı”, düşman karşısında çâresiz kalan bir devletin aldığı zorunlu bir tedbirdir…

Tehcir kararnâmesi gereğince bu kararnâme kapsamına giren Ermeni’lerin Osmanlının Güney hududuna ve Suriye’ye nakillerine başlanmıştır.Bu nakil sırasında ortaya birçok sorunlar çıkmış ve ölüm ve yağmalara sebep olmuştur. Şöyle ki:

• Nakli yapılanların yolları çok uzun ve o günün araçları göz önüne alınırsa ulaşım güçlükleri mevcuttur.

• Kış mevsiminde kar ve soğuk ulaşım zorlukları yaratmıştır.

• Rahatça konaklama yerleri bulunmadığından yolda yorgun ve bîtap düşülmüştür. Yolda hastalananlar için tedavi güçlüğü mevcuttur.

• Eşkıyâ baskını, yağma ve öldürme olayları olmuştur (bunların Kürt kökenli olduğu da bilinmektedir).

• İşte bu şartlar içinde pek çok ölüm vak’aları olmuştur (iddia edildiği gibi iki buçuk milyon değil.) Ölümlerin sebebi işte bu, soykırım değil! Eğer soykırım söz konusu olsaydı İstanbul ve Anadolu’da bulunan ve hâttâ Devlet içinde görevde olan milyonlarca Ermeni göz ardı edilir miydi?

Tersine, Ermeniler ve Ermeni çeteleri tüm Anadolu’da milyonlarca mâsum Osmanlı’yı, soykırıma varan bir iştahla öldürmüşlerdir.

• Ermeni’lerin binlerce Türk’ün canına mâl olan isyan ve katliamları karşısında bile, Osmanlı Hükûmeti’nin ortaya koyduğu sâkin ve sağduyulu tavır, belgeleriyle sâbittir. 

 • Öte yandan; Ermeni’lerin sıkça dile getirdiği gibi yer değiştirme sırasında 1.5 milyon Ermeni ölmemiştir. Gerek Osmanlı ve Ermeni, gerekse yabancılara ait istatistikler, I. Dünyâ Savaşı döneminde Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilerin toplam nüfusunun 1.250.000 civarında olduğunu göstermektedir

Soykırım iddiası konusunda ABD eski Başkanı Reagan’ın danışmanı Fein’a göre:  “Beyaz Saray araştırma yaptırmış ve Ermenilerin iki milyon Müslüman Osmanlı’yı katlettiği ortaya çıkmıştır,”, “Ermeniler, kendi arşivlerini açmıyor, çünkü bu gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyor…” 

ABD Başkanı Ronald Reagan’ınhukuk danışmanlığını yapan Bruce Fein, sözde Ermeni soykırımı iddialarını değerlendirdi. Ermeni’lerin bu iddialarının son derece asılsız olduğunu belirten Fein, Reagan’ın başkan olduğu 1981′de bu konunun Beyaz Saray tarafından araştırıldığını ve iddiaların asılsız olduğunun belgelendiğini belirtmiştir.

Fein’in diğer açıklamalarına gelince:

“Osmanlı İmparatorluğu’nun azınlıklara karşı “müthiş” sayılabilecek bir özen gösterdiği gerçeğini unutmamak gerekir. Azınlıklar, kendi dini özgürlüklerini ve hayatlarını son derece rahat bir şekilde sürdürürdü.

Ermeni terör çeteleri I. Dünyâ Savaşı sırasında Fransa ve Rusya ile birlikte iki milyon kadar Osmanlıyı da öldürdüğü bir gerçek. Ermeni kayıplarının ise 500 bin civarında olduğu araştırmalarla ispatlandı.

Burada asıl önemli konu, Ermeni’lerin ihanetidir. Osmanlı da kendisini savundu. Özellikle ABD’de yaşayan Ermeniler, soykırım yalanı ile büyük getiri sağlıyor. ABD yönetimi de büyük paralar döndüğü için Ermenileri karşısına almak istemiyor. Ermeniler ısrarla kendi arşivlerini açmıyor. Çünkü yıllardır soykırım yalanı ile dönen getirimi kaybetmek istemiyorlar. Arşivler açıldığı anda gerçek ortaya çıkacak.

Bir de parlamentolarından karar çıkararak tarih yazmaya yeltenen sözde devletler “ Tarihi siyasal meclisler değil, tarihçiler yazar “ gerçeğini öğrenseler…

***

(*) Uruguay (1965), Kıbrıs Rum Yönetimi (1982), Avrupa Parlamentosu (1987), Arjantin (1993), Rusya Federasyonu (1995), Kanada (1996),Yunanistan (1996), Lübnan (1997), Belçika (1998), Fransa (2001), İsveç (2000), İtalya (2000), İsviçre (2003), Slovakya (2004), Hollanda (2004), Polonya (2005), Almanya (2005), Venezuela (2005), Litvanya (2005), Şili (2007)

Abbas GÖKÇEK, Meclis ve Danıştay E. Üyesi – Türkiye – 25 Nisan 2013 Perşembe http://www.abbasgokce.com/hakkimda.htm

0
Mehmet Kerem Doksat’ın ÖZGEÇMİŞİ

5 Ağustos 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Nöropsikiyatri Profesörü Recep Doksat’tı. Annesi Sümerbank'ta şeflikten emekli olmuştu.

İlkokulu Erzincan’da başlayıp Ankara’da bitirdi. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji (Hazırlık-Lise 1 sonu) ve Özel Adana Koleji’nde (Lise 2-3) tamamladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Çanakkale Biga’da mecburî hizmetini yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Diyarbakır’da askerliği (1991-1992: 1. Körfez Hârbi dönemi) müteâkip, Cerrahpaşa’ya döndü. 1993 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu.

Meslekî olarak yayınlanmış altı telif kitabı, ondan fazla kitapta bölüm yazarlığı, yurt içi ve dışında yayınlanmış 100’ün üstünde makalesi mevcuttur. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerinde ders vermiştir. İÜ Adlî Tıp Enstitüsü’nde 3 sene Cinsel Sapmalar dersi vermiş, Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7 sene hocalık yapmıştır. Cerrahpaşa'da kurduğu Ağrı ve Akupunktur Polikliniği Türkiye'de bir ilktir ve sekiz sene hizmet vermiştir. Uluslararası sitasyonlu Yeni/New Symposium (davranış bilimleri, psikiyatri ve nöroloji) dergisinin editörü, sekiz bilimsel derginin de ko-editörü olup, 10 küsur derginin de danışma kurulundadır. Yurt içi ve dışındaki muhtelif bilimsel platformlarda binin üzerinde konferans vermiş, panel ve kurs eğitimlerine katılmıştır.

Türk(iye) Psikiyatri Derneği, Ağrı Derneği başta olmak üzere pek çok meslekî derneğe üyedir. American Psychiatric Association, International Psycogeriatric Association, International Society of Bipolar Disorders ve ASCAP üyesidir. Kliniğinin Duygudurum Bozuklukları Birimi’nin kurucusu ve yöneticisi olmuştur.

Bilimsel çalışmaları klinik psikiyatri, biyolojik psikiyatri, psikofarmakoloji, duygudurum bozuklukları, hipnoterapi, “psikiyatri ve inanç sistemleri”, “dil ve psikiyatri” konularında odaklanmıştır. “Ağrı ve psikiyatri” konusunda Türkiye’de kurucu rolü olmuştur; “Evrimsel Psikiyatri’yi” de ilk defa Türkiye’ye tanıtan bilim adamıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, Levent Tenis Kulübü ve Klassis Golf and Country Club Silivri üyesidir.

53 yaşındayken, son politik baskılardan bıktığından dolayı üniversiteden emekliye ayrılmış olup, hâlen POLİMED Psikiyatri Merkezi’nde Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Neslim G. Doksat’la beraber “Beşikten Üçüncü Bahara Ruh Sağlığı” düsturuyla hizmet vermekteler… Yakınlarda intisap ettiği Beykent Üniversitesi'nde de Psikoloji Bölümü'nde Psikoloji Profesörü olarak kariyerine devam etmektedir. Neslim G. Doksat da aynı fakültede Yardımcı Doçent olmuştur.

Yorum

  • Bu yazıya henüz yorum yazılmamış. İlk yazan siz olun.

Yorumunuzu bırakın

Misafir Pazartesi, 19 Mart 2018