Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

POLİS KOLEJLERİNE GİRİŞ MUAMMASI!

Vallahi bu bir şaka değil ama bir vâkıa!

Bakın alttaki satırlara, anlayın derdimi…

***

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş ile İlgili Esaslar

Öğrenci kaynağı

MADDE 5 – (1) Polis Kolejinin öğrenci kaynağı Millî Eğitim Bakanlığı’nca ilköğretim mezunu kabûl edilen öğrencilerdir.

Alınacak öğrenci sayısı

MADDE 6 – (1) Emniyet Teşkilâtı’nın ihtiyacı ile Polis Koleji’nin kapasitesi dikkate alınarak Polis Koleji’ne kız yâhut erkek öğrenci alınacağı ve alınacak öğrenci sayısı Müdür’ün teklifi ve Genel Müdür’ün onayı ile belirlenir.

Adayların nitelikleri

MADDE 7 – (1) Polis Koleji’ne alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Genel Müdürlükçe tespit edilecek başarı puanını almış olmak.

c) Sağlık Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarını taşımak.

ç) İlkokul dördüncü sınıftan sonra yaş tashihi yapmış olanların, tashihten önceki yaşları geçerli olmak üzere, Polis Koleji’ne giriş sınavının yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibârıyla 16 yaşından gün almamış olmak.

d) İlköğretimi bitirdikten sonra öğrenime ara vermemiş veya lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak.

e) Herhangi bir okuldan disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak.

f) Alkol ve kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamış olmak.

g) Genelev, birleşme evi (MKD: Bu ne demek yâhu), randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir iş ile iştigal etmemiş olmak, genel ahlâka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmamış olmak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak veya başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.

ğ) Anarşi ve terör eylemleri ile bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.

h) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan suçlardan dolayı

1) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,

2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

3) Kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

4) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

***

Şimdi bütün mes’ele şu:

Bir kişinin uyuşturucu ve psikotrop maddeleri hiç kullanmamış olduğunu anlamanın yollarını bilen birisi veya böyle bir yöntem var mı?

Meselâ basit ağrı kesicilerin dahi bir kısmı psikotroptur (ruhsal hâli etkiler).

   Bu ahvâl ve şerâit altında,

      Acaba beyni olmayanlar mı aranmaktadır!

         Ben çözemedim…

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 15 Aralık 2012 Cumartesi

BEBEK YÜZLÜ AMOK
YORUMLU…
 

Yorum 1

Already Registered? Login Here
Guest - Barbaros Yıldırım on Pazartesi, 17 Aralık 2012 18:25
ben çözdüm :D

Evet, beyni olmayan elemanlar her yere lâzım, sâdece beyin değil, bedenine de ihanet edebilecek elemanlar işsiz kalmaz bu memlekette Ya 'o kadar sıkıldım ki bu memleketim manzaralarından büyük ikramiye çıkarsa hemen İsviçre'ye yerleşicem :P

0
Evet, beyni olmayan elemanlar her yere lâzım, sâdece beyin değil, bedenine de ihanet edebilecek elemanlar işsiz kalmaz bu memlekette :o Ya 'o kadar sıkıldım ki bu memleketim manzaralarından büyük ikramiye çıkarsa hemen İsviçre'ye yerleşicem :P