Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

CUMHURBAŞKANLIĞI ve ÖRTÜLÜ ÖDENEK

Sevgili Mekâncılar,

Bakın ben elçiyim, Sayın Halûk Dural iletti:

TBMM Genel Kurulu’nda 26.03.2015 günü geç saatlerde görüşmeleri devam eden torba kanun teklifine AKP bir madde ekleyerek, Başbakanlık’ta olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı’na da “örtülü ödenek” hakkı getirilmesini sağladı.


Bu düzenlemenin yapılması isteğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yaklaşık üç ay önce Başbakan Davutoğlu’na iletildiği öğrenilirken, Davutoğlu’nun da AKP Grubuna verdiği talimatla Meclis tatile girmeden kısa bir süre önce düzenlemenin hayata geçirilmesini istediği belirtildi. Örtülü ödenek düzenlemesinin seçimler öncesi başkanlık sistemi için bir hazırlık olduğu ortaya çıktı.

TBMM Genel Kurulu’nda sabaha karşı Hükumetin verdiği madde ihdası ile Başbakanlık’tan sonra Cumhurbaşkanlığı'nın da artık örtülü ödenek kullanma hakkı olacak.

Anayasamızın Cumhurbaşkanının yetki ve görevlerini belirleyen 104. Maddesinde bu yetki ve görevler açık şekilde yazılmıştır:

D. Görev ve yetkileri

MADDE 104.– Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:

a) Yasama ile ilgili olanlar

b) Yürütme alanına ilişkin olanlar

c) Yargı ile ilgili olanlar

Sayın Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasa'da ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır”. 

Bu sayılanların dışında ayrıca TBMM’nin yetki görevleri arasında bulunan savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verilmesiyle ilgili 92. Maddenin son fıkrasında ise Cumhurbaşkanının da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebileceği belirtilmektedir.

F. Savaş hali ilânı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme

MADDE 92.– Milletlerarası hukukun meşrû saydığı hallerde savaş hali ilânına ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin âni bir silâhlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silâhlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması hâlinde Sayın Cumhurbaşkanı da, Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar verebilir. 

Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu görevleri yerin getirebilmesi için her yıl Bütçe Kanunu ile ödenek tahsis edilir. Bu ödeneğin kullanılmasının denetimi ise Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılır.

Anayasa’nın 105. Maddesine göre ise Cumhurbaşkanı alacağı kararlardan sorumlu değildir. Hâlbuki Anayasa’nın 112. Maddesine göre Bakanlar Kurulu ve Başbakan genel siyasetin yürütülmesinden sorumludurlar.

“D. Görev ve siyasî sorumluluk

MADDE 112.– Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükumetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur.” 

Ülkenin yönetilmesinden tam sorumlu olan Başbakana, üstlendiği yetki ve görevlerinden “kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasî, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Hükumet icaplarını” yerine getirirken kullanması için 5018 sayılı Kamu Mâlî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 24. Maddesi ile “Örtülü Ödenek” verilmektedir…

Örtülü ödenek

Madde 24- Örtülü ödene,  kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Hükumet icapları için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenektir. Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında ve Başbakan'ın ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasî partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez.

Başbakanlık ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Başbakan tarafından belirlenir.

Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir.”

Sonuç

Örtülü ödenek sadece Başbakan ve kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine de konulabilir.

Cumhurbaşkanının, Anayasada sayılan yetki ve görevleri arasında “örtülü ödenek” gerektiren hiçbir görevi yoktur.

Meclisteki muhalefet partilerinden CHP ve MHP’ye çağrımızdır.

Bu torba kanun Resmî Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz, derhal Cumhurbaşkanı'na örtülü ödenek tanıyan maddenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurunuz. Aksi takdirde diktatörlük rejimine gidişat hızlanacak, bundan tüm vatandaşlarımız gibi kaçınılmaz şekilde sizler de nasibinizi alacaksınız.

Halûk DURAL - Millî Merkez Genel Sekreteri, 28.03.2015

HAZRETİ MUHAMMED KÜRT müydü?
KORKU KASABASI
 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil