Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

OLASILIKLA MÜMKÜN DEĞİL AMA UYGUNSANIZ MÜSÂİTİM

Türkçe kaosuna hafiften değineyim dedim bu gün. Meselâ örneğin Windows Amca'nın Word Programı (WAWP) bana "yabancı dil kökenli kaos kelimesinin sözcüğü ve tilciği yerine kargaşa, karışıklık, keşmekeş kullanmamı "öneriyor"; iyi iş yapıyor vallahi (Tengri çarpsın ki) ve kafa başımda kargaşa mı, karışıklık mı, keşmekeş mi ne ise, o kalmıyor.

Tabii ki ve doğal ki, yabancı ecnebisi dil lisanlarının önerip tavsiye ederek salık verdiği ve nasihat ettikleri kavram mefhumlarının tasvir betimi, tespit saptaması, isnatsız itelemelerden bizi kurtarıp saadet gönencinden mutluluk sevincine gark edip boğarak memnuniyet tasnifi sınıflaması ifâ ediyor. TRT GAP'ta hızlı okuma eğitmeniyle, belletmeniyle ve söyletmeniyle söyleşip sohbet ederken (20 Haziran 2007 saat 12:00) bermutat her dâim dâima her zaman misafir konuklarından daha çok fazla konuşan sunucu takdimcisi gene beni bayıltıyor. Duyum hissiyatını algı idraki ve beyin dimağının aslında hâttâ hatta esasında sâdece küçücük bir kısmının kesiminin kullanıldığı safsatasının boş lâfının söylence dedikodusunu yapıp bileni mecnun, meczup, veli ve deli yapıyor!

Hâfıza belleğimizin hıfzedip bellettiği ve hoca öğretmenin öğrenci talebelerinin analarının vâlidelerini belletmelerine engel mânisi olacak ama mani hâsıl edip hastalık sayrılığı oluşturmayacak ve sağaltım tedavisini icap ettirip gerektirdiği simge imgesi sembol imagolarından daha seviyeli düzeyi olan yek bir atlı süvârinin bâb-ı âli yüksek kapısından tırıs geçmesini temenni ederek umuyorum ama öykünerek ve perestiş ederek!

Bilinç şuÛrumdaki ihtimâliyet olasılığı kötücül bedhahların olmayası imkânını olanaklı hâl durumuna getiriyor. İnce nüans farkları ayrımının ayırtının farkına varıp vâsıl olup ulaşırken duyumsayarak hissediyorum ki benin kendiliğimin kendime hürmetimin özsaygısı ve ihtimamımın özbakımı âlâ bir güzellikle tevsik edilip belgelenmiş de akıl zihnimin anlak şeffaf geçirgenliği ferahlayıp gülünçlü mizah güldürü komedisine sebep olup neden de oluyor.

Lisan dilimizin geçmiş mâzisini, hâl şimdisini, müstakbel geleceğini ve öte âtisini çok fena karanlık iyelikli imlenmiş durum vaziyetinde görüp perişan çok kötüsüyüm. Bu da benliğimdeki kendiliğimde muhayyile imgelemimi hayâlî imgeselliklere tahvil dönüştürmesine uğratıyor.

Ordo ab Chao, yâni Yani Kaos'tan Nizam'a, yâni Kargaşa'dan, Karışıklık'tan, Keşmekeş'ten Düzen'e ve Düzülen'e uzanan târik yolundayım.

Kafa kellemi ve ana vâlidemi de alıp yemekte olduğum paça kelle vâkıasının olgusunu Serbest Ve Özgür ve Çılgın Koç'la gönençliyorum (Sabah Gazetesi Günaydın eki 20 Haziran 2007 sürmanşet): Allah'a ve Tanrı'ya olan inanç imanım beni kafa kellemin sayısını sayıp tuvalet helâsına doğru müteveccihen sıyırmaktan koruyup esirgiyor.

Ne mutlu Türküm, Türk'üm, Tür'küm, Tü'rküm, T'ürküm diyip deyip yeyip yiyip söyleyene!

Mehmet Kerem Doksat - Nişantaşı - 20 Haziran 2007 Çarşamba

EMPATİ, SEMPATİ, ANTİPATİ, TRANSFER, KONTR-TRANSFE...
TÜRKİYE'Yİ SEYREDİYORUM GÖZLERİM FALTAŞI KIVAMINDA

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil