Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

PSİKANALİZ YANILGISI-5

Önce yorumsuz olarak http://www.psikeistanbul.org/default.asp?PG=TRANA adresinden kopyalayıp pastalayacağım (ufak Türkçe ve imlâ tashihleri yapacağım), huyum kurusun…


Hem Musa ikamesi hem de Ateist ama Yahudi.

***

Psikanaliz Nedir?

Psikanaliz ruhsallığın değişik boyut, süreç ve katmanlarını inceleyen bir bilim dalı; ruhsal soru, sorun, arayış ve bozukluklar konusunda etkili bir tedavi tekniğidir.

Psikanaliz Nasıl Doğdu?

Psikanalizin yaratılması ve yukarıdaki özelliklere sahip bir disiplin olarak kuruluşu Viyanalı Doktor Sigmund Freud tarafından gerçekleştirilmiştir. Sigmund Freud 1890’lardan 1939’daki ölümüne kadar psikanaliz üzerinde kuramsal ve teknik çalışmalarını sürdürmüştür. Bu süre boyunca psikanaliz bilimi sürekli bir evrim ve gelişme kaydetmiştir. Bu gelişim ve değişim, Freud’un ölümünden sonra onun bıraktığı bu çok değerli mirası sorumlulukla üstlenen ve Freud’un sağlam bir şekilde yerleştirdiği geleneğe sâhip çıkan psikanalist kuşakları tarafından da sürdürülmüştür. Bunun sonucunda bugün bir asrı aşkın bir süredir insanlığın hizmetinde araştırmayı, yaratmayı ve sağaltmayı sürdüren ve bunları sınanmış yerleşik standartlarla gerçekleştiren bir psikanaliz disiplini vücuda gelmiştir.

Psikanaliz Tedavisi Nasıl Bir Tekniktir ve Neleri İçerir?

Psikanalist ve onun analizinden geçen kişi (analizan) haftada en az üç kez olmak üzere seans gerçekleştirirler. Seanslarda analizan divanda uzanır. Psikanalist onun görüş açısının dışında bir yerde oturur. 45 dakika süren seanslarda analizanın tüm zihninden geçenleri, bir sınırlama, sansürleme ve gizleme olmadan “serbest çağrışım” şeklinde anlatması beklenir. Bu çağrışımlar psikanalitik çalışmanın malzemesidirler. Psikanalist ve analizanı bu çağrışımlarda ortaya çıkanlar üzerine beraberce çalışırlar. Bu etkinlik en genel anlamıyla bir yorumlama çalışmasıdır.

Psikanalizin öngördüğü ruhsallık modeline göre, insan zihni bilinçli, yarı-bilinçli ve bilinçdışı katmanlardan oluşur. Ruhsal sorunların önemli bir kısmı bilinçdışında bulunan çatışmalardan kaynaklanır. Bu çatışmaların bilinçdışında tutuluyor olması, onların savunmalarla bilinçten dışarıya atılmasıdır. Analizan divanda serbest çağrışımla konuştukça, bilinçli katmandan gelen düşünce, duygu ve imgeler kadar, yarı-bilinçlilikte belirmeye başlayan belli bâzı çağrışımlar da dikkat çekmeye başlar. Bunlar bilinçdışında tutulanların türevleridir.

Bu türevlerin kendilerini ifâde etmesine olanak sağlayan ortam psikanalizin sürekliliği ve yoğunluğu, yâni arka arkaya çok sayıda ve sık aralıklı seans yapılmasıyla oluşur. Ayrıca çalışmanın toplam süresinin uzunluğu da unutulmamalıdır. Bu süre dört-beş yıl veya daha uzun zamanlardan oluşur. Bilinçdışının kendisini ifâde etmesine imkân sağlayan ortamın başka önemli özellikleri psikanalistin anonimitesi (kimliği ve kişiliğinin çok açık ortaya konmaması), nötralitesi (tarafsızlığı) ve analizanın çocuksu istek ve gereksinimlerini doyurmaması yâni perhiz ilkesidir. Bu özelliklerle belirlenen analitik ortamın sağladığı alanda ruhsallığının yarı-bilinçli ve dolayısıyla bilinçdışı malzemelerini, yaptığı şeyin bütünü ile farkında olmadan, ifade etmeye başlayan analizan, psikanalistin yorumlarının yardımı ile bilinçdışında tuttuklarına (özellikle çatışmasına) ve bunun sorunlarıyla olan bağlantısına içgörü kazanır.

Psikanaliz Tedavisiyle Kazanılanlar Nelerdir?

Psikanaliz öncelikle yaşam boyunca deneyimlenen ancak bilinçdışına itilenlerin hatırlanmasını sağlar. Bunun yanında, kısmen farkında olunan ancak bütünüyle hâkim olunmayan anı, düşünce ve duygulara daha fazla hâkim olunmaya başlanır. Analizan bu hatırlama ve bütünsel farkındalıklarla, iç dünyâsında olup bitenler arasındaki bağlantıları ve bunların yaşamındaki olaylara, ilişkilere, tekrar eden sorunlara ve içinden çıkamadığı durumlara nasıl sebep olduğunu görmeye başlar. Bu kazanıma içgörü adı verilir. İçgörünün oluşumuyla, savunmalarla bilinçdışında tutulanların bilince kazandırılması gerçekleştirilmiştir. Bu çok önemli bir değişimdir çünkü savunmalarla bilinçdışında tutulanlar ortalıkta görünmeseler de, insanın ruhsallığını ve onun güdümündeki yaşamını etkilemeye ve hatta yönetmeye devam etmektedirler.

İçgörünün kazanımı, sâdece farkında olunmayanların ve bilinçsiz tekrarların fark edilmesiyle oluşmaz. Bu sâdece bir başlangıçtır. Bu fark edişlerin analiz odasında, çok yönlü ve tekrarlayan şekillerde çalışılması (buna psikanaliz dilindederinlemesine çalışılma” denir), öncelikle düşünsel olarak öğrenilenlerin, duygusal öğrenmelere dönüşmesini, sürekli ve kendiliğinden hale gelmesini sağlar.

İçgörünün kazanımıyla birlikte insan bu bilinçsiz belirleniş ve yönetiliş halinden kurtulmaya başlar ve kendi yaşamının direksiyonuna geçer. Süreç, bu özellikleriyle, bir ruhsal özgürleşme hamlesidir. Bu özgürleşme ile kişi kendi yaşamının öznesi haline gelir. Özne oluş'a giden süreçle, daha önce yaşamıyla ve kendisiyle ilgili şeylerin çoğunu dışarıda olup bitenler üzerinden tanımlayan, sorumluları ve sebepleri hep dışarıda görmeye meyleden, bir bakıma kendisini dış dünyânın nesne'si olarak kabûl eden kişi, kendi öznel sebeplerini sahiplenmeyi ve bunların sonuçlarını kabûl eder. Bu artık kendi sınırlarını, zayıflıklarını ve doğasını olduğu kadar dünyâ üzerindeki gerçekçi gücünü ve imkânlarını da kabûl ediştir. Bu değişimle insan sınırsız hayallerinin, dünyâ ile ilişkisindeki kaçak-göçekliğinin, bahanelerinin ve kendini kandırmalarının onu mahkûm ettiği mahrumiyetlerden kurtulup, kendi imkânları ve gücü ile gerçekçi doyum ve başarılara ulaşır. Artık mahrumiyetlerden kurtulmuş ve kendi seçimlerinin sonuçlarını ve sorumluluğunu üstlenerek özgürleşmiştir.

Bir Psikanaliste Ne Zaman Başvurulmalı?

Bir psikanaliste ruhsal gelişimin daha fazla olgunluk düzeyine ulaşması için her zaman başvurulabilse de, psikanaliz özünde bir tedavi tekniğidir. Kişi, yaşamında başa çıkamadığı ruhsal zorluklarla karşılaştığı, çeşitli belirtilerden (semptomlardan) yakındığı, ilişkilerinde tekrar eden sorunlar karşısında çâresiz kaldığı, iş yaşamında ve mesleğiyle ilişkisinde doyumsuz, verimsiz ve üretimsiz hâle geldiği ve yaşam içindeki yolculuğunda yönünü, hedefini ve heyecanını kaybettiği zaman psikanalizden yardım istemelidir.

Çocuklar ve Ergenler Psikanaliz Tedavisinden Faydalanabilirler mi?

Psikanaliz tedavisi çocuklar ve ergenlerin psikolojik sorunlarının giderilmesinde başarıyla kullanılmaktadır. Yaklaşık yüz senedir uygulanan çeşitli psikanalitik tedavi teknikleri ile çocuk ve ergenlerin davranış problemleri, duygusal sorunları, uyum zorlukları ve psikosomatik yakınmaları üzerinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Çocuk ve ergenlerdeki psikanalitik tedavi tekniklerinde oyun terapisi, san’atın kullanımı ve yüz yüze görüşme gibi, yetişkin psikanalizine göre farklılıklar içeren yaklaşımlar vardır. Psikanalizin çocuk ve ergenlerdeki başarısı şaşırtıcı değildir çünkü psikanaliz zâten yetişkinlerde de iç dünyâdaki “çocuksu”yla ilişkiye geçer. Onun dilini, onun takıldığı yerdeki ıstırabını ve onun özlemlerini, kaygılarını duyar.

Kimler Psikanaliz Yapar?

Kendisi de kişisel analizden geçmiş ve gerekli eğitimi almış kişiler psikanaliz yapabilir. Derneğimiz, Türkiye Psikanaliz Çalışma Grubu Psike İstanbul olarak, üyelerine Uluslararası Psikanaliz Birliği (International Psychoanalytic Association- IPA)’ne bağlı ve onun denetiminde psikanaliz eğitimi vermektedir. Psike İstanbul üyesi analistler ve eğitimlerinde ilerlemiş analist adayları ile psikanaliz yapabilirsiniz. (IPA ile ilgili bilgi için: www.ipa-ipa.org).

Psikanaliz Eğitimi İçin Gerekli Şartlar

Uluslararası Psikanaliz Birliğinin Psike İstanbul için atadığı ve Başkan Mira Erlich-Ginor, Hermann Beland, Bérengère de Senarclens ve François Duparc'dan oluşan Türkiye Destek Komitesi psikanalist olmak için gerekli koşulları içeren aşağıdaki yönergeyi oluşturmuştur:

Psikanalitik Eğitim İçin Yönergeler Nisan 2012

Giriş

A. IPA Destek Komitesi, gözetimi altında eğitim almak isteyen kişiler için psikanalitik eğitim adaylığı başvuru ölçütlerine, eğitim programı için gereken minimum standartlara ve çalışması sırasında benimseyeceği diğer ilişkili ölçüt ve standartlara karar verecek ve Psike Türkiye içindeki ilgili kişileri haberdar edecektir. Standartlar eğitimin her aşamasının onaylanmasını içerecektir.

B. Psike Türkiye’de kayıtlı IPA adayı olmak için:

Psike Türkiye Destek Komitesine başvurmak ve istenen koşulları yerine getirmek gereklidir.

Eğitim için gereklilikler:

Psikanaliz eğitimine başvuruları Kabûl ve İlerleme komitesi değerlendirir ve şu kriteri dikkate alır: Ruh sağlığı alanlarından birinde (psikiyatri, psikoloji, PDR) eğitimini tamamlamış olmak. Psikoloji ve PDR mezunlarında ayrıca klinik psikoloji yüksek lisansı şartı aranır. Bu bölümlerin dışındaki bölümleri bitirip klinik psikoloji yüksek lisansı yapmış olanlarda ise klinik psikoloji doktorası gereklidir. Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki meslek kanunlarına göre güncellemeler yapılır.

C. Benimsenen eğitim ölçütleri ve standartları Sigmund Freud tarafından kurulan Uluslararası Psikanaliz Birliği’nin ölçüt ve standartlarıdır. Bu ölçütler, 1920’lerden beri, üçayaklı eğitim modeli üzerine kurulmuştur:

1. Adayın kişisel analizi;

2. Kuramsal ve klinik seminerler; ve

3. İlk analitik olguların süpervizör analistler tarafından süpervizyonu.

Destek Komite, eğitim için gerekli standart ve aşamaları belirlemek ve bunların IPA ölçütlerine uygunluğunu garanti altına almak amacıyla IPA tarafından atanmıştır. Bu, diğer konuların yanı sıra, kişisel analizin ve süpervizyonların standartlarının ve kuramsal çalışmalar için temel eğitim programının tanımlanmasını da içerir.

Türkiye’de analitik eğitim için Komite tarafından oluşturulmuş olan ölçütler aşağıdaki gibidir:

1. Kişisel analiz

Bir eğitim analisti veya Destek Komite tarafından yetkilendirilen IPA üyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Genel bir kural olarak haftada 4 seans gereklidir.

a. Psike Türkiye bünyesindeki analizler haftada en az 3 kez gerçekleştirilmelidir. Bundan daha azı dikkate alınmayacaktır. Analizin kabûl edilmesi için analistin Komite tarafından yetkilendirilmiş olması gereklidir.

b. Türkiye dışında veya başka bir şehirde yürütülecek analizler yılda en az 100 saat olmalıdır. Çerçeve ve sıklık Komite tarafından onaylanmalıdır. Analist, IPA eğitim analisti veya Komite tarafından yetkilendirilmiş bir üye olmalıdır.

c. Eğitime kabûl görüşmesine başvurmak için adayın yukarıdaki standartlarla (2 yıl haftada 3 ya da 2 yıl yıllık 100 saat) en az 2 yıldır kişisel analizde olması gereklidir.

Komite kişisel analizin özel ve mahrem doğasını garanti altında tutacaktır. Kişisel analist eğitime başvuru veya ilerleme sürecinde hiçbir biçimde yer alamaz.

2. Eğitim programı.

Kuramsal kursa kabûl ön görüşmedeki olumlu değerlendirmeyi izleyecektir.

a. Kuramsal eğitim programı yılda 64 saatlik kuramsal çalışmayı içeren 4 yıllık kurstur.

b. Seminerler yıllık 64 saat toplam olmak üzere, her hafta ya da 2 haftada bir yapılabilir.

c. Buna teknik-klinik seminerler dâhil değildir (aşağıda 3g’ye bakınız )

d. Eğitim programının ana hatlarına Komite tarafından karar verilecektir. Temel program, okumalar (çekirdek program), tavsiye edilen okumalar ve seminer lideri tarafından önerilen isteğe bağlı okumaları içerir.

3. Süpervizyon.

a. Her aday haftada en az 3 kez analizle 2 kontrol olgusunu tedavi etmelidir. Her bir kontrol analizinin süresi en az 2 yıl olmalıdır. Bunun anlamı, eğer analiz daha erken sürede sonlanır veya yarıda kalırsa, adayın yeni bir olguya başlaması gerektiğidir. İki yılın sonrasında da süpervizyonla devam edilmesi tavsiye edilmektedir. Kontrol analizlerinin birinin sonlandırılmasına kadar süpervizyonda kalmak tavsiye edilmektedir.

b. Her kontrol olgusu farklı bir süpervizör gerektirir.

c. Komite, bir süpervizörün Türkiye’den diğerinin yurtdışından olmasını kuvvetle tavsiye eder. Bununla deneyimin genişletilmesi ve adayın farklı analitik kültürden bir süpervizörle karşılaşması amaçlanmaktadır.

d. Aday ilk kontrol analizi için görüşme başvurusunu en az 1 yıl kuramsal çalışmadan sonra yapabilir. Bu durumda komite adayla muhtemel olguyu ve önerilen süpervizörü tartışacaktır. Herhangi bir noktada süpervizör değişimi isteği olursa bunun Komitenin izniyle yapılması gereklidir.

e. Aday ikinci kontrol analizi için görüşme başvurusunu ilk olguyla en az 1 yıl süpervizyon sonrasında ve ilk süpervizörün Komiteye gönderdiği raporun ardından yapabilir. Komite ilk kontrol olgusunu gözden geçirecek ve adayla muhtemel ikinci olguyu ve önerilen süpervizörü tartışacaktır. Herhangi bir noktada süpervizör değişimi isteği olursa bunun Komitenin izniyle yapılması gereklidir.

f. Herhangi bir IPA eğitim analisti süpervizör olarak kabûl edilebilirdir. Aday süpervizörle yılda en az 4 kez (yüz yüze) buluşmalı ve buluşmalar arasında herhangi bir elektronik yöntemle haftalık süpervizyon almalıdır. Eğer süpervizyon yerel olarak yapılıyorsa sıklık haftada birdir. Eğer süpervizör eğitim analisti değilse Komite tarafından özel olarak onaylanmalıdır.

g. Aday, kontrol olgularını tedavi ettiği süre boyunca ve doğrudan üyelik için onaylanana kadar klinik-teknik seminerlere katılmalıdır. Bu seminerler iki haftada bir 2 saat olarak gerçekleştirilecektir. Seminer lideri IPA eğitim analisti veya Komitenin onayladığı bir üye olmalıdır.

h. Aday IPA tarafından Doğrudan Üye olarak onaylanana kadar kendisini ‘analist’ olarak adlandırmayacağını kabûl eder. Doğrudan Üye olana kadar süpervizyonsuz analiz yapmayacağını kabûl eder.

Doğrudan üyelik için Yeterlilik

a. Yukarıda sıralanan gereklilikler yerine getirilmiş olmalıdır.

b. Aday kontrol olgularından birini, tartışmasıyla birlikte Komiteye sunar.

c. IPA’ya olan finansal zorunlulukların yerine getirilmiş olması.

Özet

Eğitimin aşamaları:

a. Başvurudan önce 2 yıl süreyle haftada 3 kez veya yılda 100 saat onaylanmış analiz.

b. Kabûl görüşmesi için başvuru (bkz. başvuru yönergesi ve formu)

c. Komite başvuruyu onayladığı takdirde – kuramsal kursların başlaması (bkz. eğitim programı)

d. En az bir yıl kuramsal çalışma sonrasında ve Komiteyle görüşmenin ardından ilk kontrol olgusu için başvuru

e. İlk olguyla en az bir yıl sonrasında, bir rapor ve ilk süpervizörün tavsiyesiyle birlikte Komiteyle görüşmenin ardından ikinci kontrol olgusu için başvuru

f. Doğrudan Üyeliğe tavsiye edilebilmek için tüm gereklilikler: kişisel analiz, bireysel süpervizyon altında 2 kontrol olgusu, 4 yıl kuramsal kurslar ve klinik-teknik seminerler; olgu sunumunu kuramsal bilgiyle birlikte içeren Komiteye son sunum (bkz. sunum için yönerge).

g. IPA’ya finansal sorumlulukların yerine getirilmiş olması.

Uluslararası Psikanaliz Birliği Psike İstanbul Destek Komitesi, Türkiye

Uluslararası Psikanaliz Birliğinin Psike İstanbul için atadığı ve Başkan Mira Erlich-Ginor, Hermann Beland, Bérengère de Senarclens ve François Duparc'dan oluşan Türkiye Destek Komitesi psikanalist olmak için gerekli koşulları içeren aşağıdaki yönergeyi oluşturmuştur…

IPA Etik Kodları

İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği Üyeleri İçin

Uluslararası Psikanaliz Birliği

ETİK İLKELERİ VE ETİKLE İLGİLİ İŞLEMLERİN UYGULAMA ESASLARI

GİRİŞ

Uluslararası Psikanaliz Birliği’nin (IPA’nın) Etik İlkeleri[1] (“İlkeler”) IPA üyesi, olan psikanalistler için geçerli olan hem bireysel hem Üye Kurumlar düzeyinde temel etik kuralları belirler. Söz konusu “ Üye Kurumlar” psikanalist olmak isteyen bireyleri etik ve mesleki uygulamalar çerçevesinde eğiten, sertifikalandıran ve denetleyen eğitim yetkisi verilmiş kurumlardır ve bundan sonra metin içinde böyle anılacaklardır. Söz konusu Etik İlkeler (a) insanî değerleri, Psikanalitik ilkeleri ve mesleki gerekirlikleri hastalar ve toplum önünde dile getirirler (b) IPA üyelerinin Psikanaliz uygulayabildiği her yerde geçerlidirler (c) her IPA Üye Kuruluşu tarafından yerel duyarlılıklara bağlı olarak ayrıntılandırılırlar.

Uygulama Esasları [2] (“İşlemler”); IPA’nın Etik İlkeler çerçevesindeki soruları ve şikâyetleri ne zaman, hangi nedenden ve nasıl dikkate alacağını; üye kurumlar ve üyelerle etik sorular hakkında iletişime geçeceğini açıklar.

Bu İlkeler ve İşlemler bu belge boyunca bütün IPA adayları için de aynı derecede geçerlidir. Bir IPA Adayı, Üye Kurum veya (ayrı yasal kuruluşlar olan yerlerde) yetkilendirilmiş olan IPA eğitim Enstitüsü tarafından, mezuniyet sonrasında IPA üyeliğine geçişi sağlayan resmî meslekî Psikanaliz eğitimi sürecine kabûl edilmiş kişidir. Bu belge boyunca, “psikanalist/ler” veya “(IPA) Üyesi – Üyeleri” ifâdesi kullanıldığında, bu ifâde IPA Adayları için de geçerlidir.

Eğitim analizinden geçen IPA Adayları da bu belgeler çerçevesinde ve özellikle UYGULAMA İŞLEMLERİ 3(b) – “Kim bir Soruşturma ya da Şikâyet başvurusu yapabilir” maddesine ilişkin olmak üzere, diğerleriyle aynı haklara sâhiptirler,

İlkeler ve İşlemler, ayrı ayrı onaylanmış olsalar da, birbiriyle yakından ilişkilidirler ve bu yüzden, IPA Etik İşlemler Yönetmeliğinde bir arada bulunurlar. IPA, yeni gelişmeler ve bilgiler ışığında, İlke ve İşlemlerini düzenli olarak gözden geçirir ve günceller.

ETİK İLKELER

1. Kapsam ve Ehliyetlendirme

A. Üye Kurumlar, Psikanalistleri Eğitir ve ve ehliyetlendirirler. Uluslararası Psikanaliz Birliği tüm dünyâdaki psikanalistlerin ve Üye kurumların üye olduğu bir örgüttür. Her IPA Üye Kurumu, IPA’nın genel ölçütlerine, uygulanabilir yasa ve geleneklere bağlı olacak şekilde; bu metinde geçen İlkeleri çerçevesinde (i) kendi profesyonel ve etik standartlarını, kurallarını ve düzenlemelerini oluşturan, (ii) Adayları ve psikanalistleri denetleyen ve eğiten, onların profesyonel ve etik ehliyetlerini ve performansını yetkilendiren ve denetleyen, bağımsız bir kuruluştur.

B. İlkelerin Uygulanması. Bu ilkeler (i) (a) IPA Üye Kurumları (b) bu kurumlara üyelik sonucu olarak IPA üyesi olan, psikanalistler (c) IPA “Doğrudan Üyeler” (Bir Üye Kurum tarafından hizmet verilmeyen bölgelerde bulunan psikanalistler) için geçerlidir ve (ii) yalnızca etik meselelere işaret eder. Uygulama, denetleme, eğitim, ehliyetlendirme veya profesyonel gözetim standartlarına ilişkin diğer IPA kriterleri, İşlemlere dâir Yönetmeliğin diğer bölümlerinde belirtilmiştir.

C. IPA’nın İlkeleri Geneldir. İlkeler, IPA Üye Kurumları tarafından uygulanmak ve yerine getirilmek üzere asgari mesleki etik kurallar ile ifadesini bulur. IPA, bazen Kuralları gereği, Kriterleri ve İlkelerinin uygulanması hakkında, Üye, Üye Kurum ya da üçüncü bir taraftan gelen yorum ya da karar talebine cevap verip vermeme ve eğer cevap verilirse bunun nasıl gerçekleşeceğine dâir ihtiyatlı bir danışmanlık sağlayabilir.[3]

D. İleriye yönelik değişiklikler IPA Etik İlkelerini ve Uygulama İşlemlerini zaman zaman, gelecekteki uygulamalara yönelik olarak değiştirebilir ya da genişletebilir.

2. Etik İlkeler

A. IPA Üye Kurumları İçin

1. Etik Kurallara Uymak için Genel Zorunluluk: Her IPA Üye Kurumu, her psikanalistin, her eğitim faaliyeti ve Üye Kurum tarafından ya da o kurum için gerçekleştirilmiş diğer faaliyetlerin IPA’nın İlkeleri ile ve uygulamada olan yasa ve gelenekleri ile tutarlı bir biçimde en yüksek etik ve profesyonel standartları sağlayacak şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdür.

2. Etik Yönetmelik ve Şikâyet İşlemi

a. Genel Kurallar. Her Üye Kurum yazılı bir Etik Yönetmelik (veya benzer isimli bir etik kurallar listesi) oluşturmalı, sürekliliğini sağlamalı ve talep eden taraflara bunu ulaştırmalıdır. Bu yönetmelik (i) IPA Etik İlkeleri ile tutarlı olmalı ve (ii) Üye Kurumun denetimi altında eğitilmiş, ehliyetlendirilmiş veya çalışan psikanalistlerin iddia edilen veya açık olan etik dışı davranış veya uygulamalarını tespit etme ve ele almak imkânını sağlamalıdır.

b. Kaynakları sınırlı Üye Kurumlar için Özel Kural: Daha küçük bir Üye Kurum, eğer bir etik şikayet veya karar talebini gündeme almak için gerekli kaynaklardan mahrumsa, (a) yakındaki bir veya daha fazla Üye kurumdan ve/veya IPA ile ilişkili bölgesel bir birimden destek alabilir veya (b) IPA danışmanlığı talep edebilir (bu destek de, IPA Uygulama İşlemlerinin 2 (b) maddesinde açıklandığı üzere, IPA takdirine bağlı olarak sağlanabilir).

3. İşlemler. Her Üye Kurum, Etik Yönetmeliğinde ya da ilişkili bir metinde, (i) etik danışmanlık veya karar taleplerinin ve şikâyetlerin, kabûl edileceği, dinleneceği ve gereğince harekete geçileceği (ii) başvuruların işlemden geçirileceği, zaman sınırlamalarını da içeren işlemleri belirlemelidir.

4. Üyeleri ve IPA’yı etik yaptırımlar hakkında bilgilendirmek. Herhangi bir üyenin etik kural, ilke ya da kuralı ihlalinden dolayı üyeliğinin askıya alınması, üyelikten ayrılması veya ihracı hakkında, Her Üye Kurumun etik başvurular ve şikâyetler için izleyeceği işlemlerle ilgili metin aşağıdaki eylemlere imkân vermeli ve Her Üye Kurum buna uymalıdır:

(a) Üyeleri bilgilendirmek. Üyenin adı ve gerçekleştirilen eylem, Üye Kurum’un bütün üyelerine ve diğer gerekli bütün profesyonel kurumlara güncel bir bülten veya başka bir yazılı ya elektronik iletişim kanalıyla iletilmelidir. Bu yayın gerekliliğine dâir tek istisna, böylesi bir yayının bir veya daha fazla hastaya ciddi zarar vermesiyle sonuçlanacağına dâir bir verinin olmasıdır ki, o zaman bu veri Üye Kurumun yönetim organınca, hastaya zarar riskiyle, yayının profesyonel ve kamusal önemi beraberce değerlendirilmelidir.

(b) IPA’yı bilgilendirmek. Üyenin adı ve gerçekleştirilen eylem, bir an evvel IPA’nın Etik Kurul Başkanına ve Genel Başkanına yazılı ve elektronik uyarı (e-mail) aracılığıyla bildirilmelidir. Üye Kurumun hastayı koruması gerektiğini düşündüğü ve üyelerine eylemi iletmemeyi tercih ettiği bir durumda, kurum bunun mantığını IPA’ya açıklamalıdır ve IPA’den de IPA bülteninde veya IPA Üyeleriyle herhangi başka bir iletişimde bu eylemi yayınlamamasını talep edebilir. IPA’nın İcra Kurulu, Etik Kurulun önerisini değerlendirdikten sonra, Üye Kurum’un uygulamasını yayınlamamayı tercih edebilir, diğer yol tercih edilmişse bunu gecikmeden gerçekleştirmelidir.

5. IPA’ya gelen şikayetler veya yönlendirilen karar talepleri. IPA ya yönlendirilmiş ama bir üye örgütü, kuruluşunu veya üyesini içeren etik şikâyet, öncelikle Üye Kuruma yönlendirilecektir. IPA yalnızca aciliyet veya ciddi risk oluşturan konularda süpervizyon niteliğindeki takdirini uygulayacaktır. [4]

B. Bütün Psikanalistler ve Adaylar İçin.

1. Gizlilik. Psikanalistler hastalarının bilgilerinin ve belgelerinin gizliliğine saygı göstermelidir.

2. Malî Düzenlemeler. Bütün ücretler ve diğer mali düzenlemeler, analiz başlamadan veya ücret ayarlamaları durumunda bu ayarlama yürürlüğe girmeden, psikanalist tarafından etraflıca açıklanmalıdır.

3. İnsan hakları. Hiçbir psikanalist BM İnsan Hakları Bildirgesince tanımlanmış temel insan hakları çerçevesinde herhangi bir bireyin haklarının ihlaline sebep olmamalı veya olanak sağlamamalıdır.

4. Baskı-Şantaj. Bir psikanalistin profesyonel pozisyonu, otoritesi veya gizlilik içeren bilgiye sahip olması hastalarına baskı yapmak amacıyla ya da psikanaliste veya diğer herhangi bir üçüncü tarafa kâr veya fayda sağlamak amacıyla kullanılmamalıdır.

5. Cinsel ilişki. Bir psikanalist, tedavisini ya da süpervizyonunu üstlendiği bir hasta veya adayla cinsel ilişkiyi ne teşvik etmeli ne de yaşamalıdır.

6. Gönüllü İlişki. Bir hastanın bir psikanalistle ilişkisi tamamen gönüllülük esasına dayalıdır ve hasta herhangi bir zaman tedaviyi bırakabilir veya başka tedavi veya öneri arayabilir.

7. Tedavinin Sonlandırılması. Bir hasta ilişkisinin sonlandırılmasında, bir psikanalist bunun karşılıklı rızâyla olmasını sağlamaya çalışmalıdır. Eğer psikanalist kendisi bir hastanın tedavisini sonlandırmayı seçerse, hastanın tedavi ihtiyaçlarına ve muhtelif alternatif tedavi kaynaklarına yönelik ihtiyacına ve bilgi taleplerine cevap vermekle yükümlüdür. Gerekli olduğunda, psikanalist, hastayı ve toplumu korumak için uygun adımları atmalıdır.

8. Beceriler Edinmeyi sürdürmek. Bir psikanalist, sürekli gerekli profesyonel ve bilimsel gelişmelerden ve bunların psikanaliz pratiğine uygulanmasından haberdar olmalıdır.

9. Profesyonel Zayıflık. Bir psikanalist, bir psikanalistin - bu kendisi de olabilir - profesyonel gerekirlikleri yerine getirmede bir zayıflığı akla getiren bir şekilde davrandığı yönündeki bulguları, Üye Kurum’un uygun bir birimine (veya eğer söz konusu kişi bir Doğrudan Üye ise, IPA’ya), gizlilik içinde bilgilendirmelidir.

10. Meslekî doğruluk. Bir psikanalist, herhangi birinin veya kurumunun itibarına dikkatsizce veya art niyetli bir şekilde zarar vermemelidir. Bu durum diğer psikanalistlere yönelik girişimleri de kapsar. Meslekî doğruluğa bir örnek diğerlerinin makale değerlendirmelerine, zorluk yaratan veya bu durumu mâzur gösteren durumlar dışında, bilerek müdahale edilmesidir; ancak meslekî doğruluk sadece bu örnekle sınırlı değildir.

11. Dürüstlük. Bir psikanalist, her hastayla profesyonel sınırlara tabiî bir şekilde dürüst ve açık bir ilişki kurmalıdır; hastaları veya ailelerini yanlış yönlendirmemelidir veya herhangi bir sahtekârlık, dolandırıcılık veya baskı eyleminde bulunmamalıdır.

12. Devamlılık. Bir psikanalistin beklenen ölümü veya ulaşılamayacak olması durumunun öncesinde, psikanalist, gizlilik ilkesini gözeterek, her hastaya bilgilendirilme amaçlı (tedavinin devamı için olası seçenekleri de içerecek biçimde) yönerge vermelidir.

İcra Kurulu tarafından Ağustos 1998'de kabûl edilmiştir. Değişiklikler, Yürütücü Konsey tarafından Aralık 1999’da onaylanmıştır. İlkeler 2.B.1 ‘Gizlilik’e yönelik değişiklikler Yürütücü Kurul tarafından Temmuz 2000’de onaylanmıştır. Yeni bölümler 2.A.4. ve 2.B.10 Temmuz 2003’te Yürütücü Kurul tarafından onaylanmıştır. Metin notlarına bâzı değişiklikler İcra Kurulu tarafından 2004 Ekim’inde onaylanmıştır.

IPA Adaylarını da kapsamak üzere eklemeler ve düzenlemeler (Giriş – ilk paragraftaki parantez içindeki bölüm, üçüncü ve dördüncü paragraflar; 1 ve 2B paragraflarındaki ‘adayların’ standardizasyonu, Kurallara uygun olması için dipnotlara yönelik değiştirmeler) kurul tarafından 2007’de onaylanmıştır. Dipnot 3’e yönelik Birleşik Krallık avukatlarınca önerilen değişiklik Yönetici Komite tarafından Temmuz 2007’de Kabûl edilmiştir.

UYGULAMA İŞLEMLERİ

  1. Üye Kurumlarin Birincil Yargı Yetkileri: Her Üye Kurum (a) üyelerini ve kendisini ilgilendiren bütün etik Şikâyetler ve Başvurular (aşağıda 3(a) paragrafında tanımlanmıştır) hakkında birincil yargılama yetkisine sahiptir[5] ve (b) etik Şikâyet ve Başvuruları değerlendirmek için yazılı bir Etik Yönetmelik yayınlamalı ve objektif bir uygulama işlemleri mekanizması oluşturmalı, yürürlükte olan bir etik kurul veya IPA’nın Etik İlkeleriyle uyumlu uygun bir alternatife sâhip olmalıdır. [6]
  2. Genel olarak IPA İşlemleri

(a) Etik İşlemler. Bu “Uygulama İşlemleri” (i) IPA’nın Etik İlkelerini uygulaması ve yorumlaması için temel kuralları içerir ve (ii) Etik İlkelerle birlikte, IPA’nın İşlemlere dâir Yönetmeliğinde bir araya getirilmiş olarak sunulmaktadır.

(b) IPA’nın takdir hakkı. Düzenleyici araç olan Etik Kurallar ve Etik İlkeler ışığında, IPA etiğe dâir iletişimleri yönlendirip yönlendirmeyeceği ve eğer yönlendirirse, bunu nasıl yapacağına dâir seçim üzerinde takdir hakkını uygular:

(i) Bir IPA Doğrudan Üyesine yönelik bir şikâyet veya bir IPA ilkesine dâir kapsamlı bir Başvuru söz konusu değilse, Bir Üye Kurum, Etik Şikâyetler ve Başvurular için birincil değerlendirme ortamıdır.

(ii) Daha önce örneği görülmemiş ve uluslararası temelde ele alınması gereken yeni sorular ortaya koyan, âcil ve ağır risk barındıran durumların IPA tarafından incelenmesi büyük ihtimâlle daha uygun olacaktır.

(iii) Bütün Başvuru ve şikâyetler mevcut IPA kaynakları ışığında değerlendirilir.

  1. Genel Kurallar

(a) Şikâyetlerden ayrıştırılmış Başvurular. IPA değerlendirilmesi talep edilmiş etiğe dâir sorular temel olarak iki kategoriye ayrılır:

(i) Bir Şikâyet, IPA Üyesi bir psikanalistin, Üye Kurum’un ya da alt bir kuruluşun, profesyonel edimini (edimsizliğini) sorgulamakta ise, böyle bir durumda bir şikâyet öncelikle, bu şikâyetten etkilenmiş olan Üye Kurum(lar)a (eğer varsa) yönlendirilmelidir.

(ii) Bir Başvuru, bir veya daha fazla İlkenin yorumunu veya bir İlkenin düzgün bir şekilde uygulamaya konmasına veya işleyişe dâir tavsiye niteliğinde bir görüşü talep ediyorsa.

(b) Kim bir Başvuru ya da Şikâyette bulunabilir? Bir IPA üyesi veya Üye Kurum’u, hizmet almış bir hasta veya aile üyesi veya ilgili bir kamu görevlisi IPA’nın dikkate alacağı (bakınız IPA Takdir Hakkı, 2(b), yukarısı) bir Başvuru veya Şikâyette bulunabilir.

(c) Bir Başvuru ya da Şikâyeti kayda geçirmek.[7] Bir Şikâyet veya Başvuru, ister IPA’ya isterse Üye Kurum’a yönlendirilsin şunları gözetmelidir:

(i) Yazılı olmalıdır,

(ii) IPA’ya ise İngilizce, bir Üye Kuruma ise bu Kurumun belirtilen dilinde olmalıdır,

(iii) Başvuran kişi(ler) tarafından imzalanmış olmalıdır

(iv) Tebligat: Üzerinde “Dikkat: Etik”” yazan bir zarfta genel merkeze veya Üye Kurum’un ana ofisine[8] posta ya da kargo tarafından (iadeli taahhütlü) ulaştırılmalıdır.

(v) Tebligat tüm “hedef ”kişi ve kurumlara e posta ile (Şikâyetin bir kopyasını da barındıran biçimde) ulaştırılmalıdır. “Hedef bu metinde” davranışının etik dışı olduğu iddia edilen bir psikanalist veya Üye Kurumdur ve

(vi) Tebligat, eğer gerekliyse, IPA’ya ya da Üye kuruma, hedefin adını, adresini ve bir Şikâyetin ulaşmasının gününün bilgisini de içerecek şekilde yazılı bir biçimde onaylatılmalıdır.

(d) Etik Kurul. IPA’nın Etik Kurulu etik Başvuruları ve Şikâyetleri alır, inceler ve eğer herhangi bir IPA yaptırımı öneriyorsa, ya bu yaptırımı aşağıda 5(c)’de belirtilen ve kendisine verilen yetkinin çerçevesinde uygular, ya da IPA İcra Kurulu’na tavsiyeler olarak iletir.

(e) Çıkar Çatışmaları. Bir IPA yöneticisi ya da komite üyesinin hakkında etik Başvuru ya da Şikâyet olan kişi ile maddî bir çıkar ilişkisi –ailevî, profesyonel veya ekonomik- varsa (i) IPA Başkanına ve Etik Kurula (yazılı bir biçimde) bu durumu açıklamalıdır ve (ii) IPA’nın konuyu değerlendirmesinde veya ilgili yaptırımda yer almamalıdır.

(f) Üye Kurumla İşbirliği. Etkilenen bir Üye Kurum, gerekli bütün bilgi ve belgelerin hızlı bir biçimde tedariki de dâhil olmak üzere bütün IPA talepleriyle işbirliği yapmalıdır.

(g) Üye Kurumun IPA’yı Haberdar Etmesi. Bir Üye Kurum, eğer etik nedenlerden bir Üyeyi ihraç eder, uzaklaştırır veya askıya alırsa veya bir Üye kendisine karşı etik nedenli bir şikâyet veya başvuru beklerken istifa ederse, (30 gün içerisinde) IPA’yı hızlıca haberdar etmelidir. Bu bilgi ve üyenin ismi, IPA Üye Kurumlarına ve Üyelerine IPA Bülteni vb. araçlarla iletilmelidir.

(h) Gizlilik. Herhangi bir birey tarafından yanlış bir eylem yapıldığı iddiasına dayalı bütün şikâyetler, IPA tarafından gizlilik içerisinde incelenmelidir. Gizlilik, IPA tarafından bu Etik İşlemlerin ve diğer gerekliliklerin ışığında sağlanacaktır.

(i) Süre. Bu İşlemler tarafından kapsanan bütün iletişimler, tebligatlar, cevaplar ve yaptırımlar, koşullara göre makûl bir süre içerisinde alınmalı veya verilmelidir. Yetkili bir IPA komisyonu veya görevlisi, gerekli olduğunda olgular ve koşullar ışığında söz konusu şikâyeti veya değerlendirme için zaman sınırlamalarını belirleyecektir.

  1. IPA’nın Etik Başvuruları ve Şikâyetleri Ele Alma İşlemleri.

(a) IPA’nın teslim alması / bilgilendirme onayı. Bir Başvuruyu veya şikâyeti almasıyla beraber (yukarıda madde 3 (c)), IPA kadrosu (a) İlkelerin ve bu Etik İşlemlerin kopyalarını da içeren bir posta ile alındığını onaylayacaktır ve (b) Başvuru ya da Şikâyetin bir kopyasını IPA Etik Kurul Başkanına iletecektir (orijinal belgeler IPA genel merkezinde gizlilik içerisinde tutulacaktır).

(b) Etik Kurulun İlk Değerlendirmesi. Etik Kurul Başkanı başvuru ya da şikâyetin bir kopyasını komitenin üç bölgesel eş-başkanına yollamalıdır; konuyu özelliği ve önemine dâir bir “değerlendirme” kapsamında müzakere etmelidir ve bir sonraki paragrafta listelenen takdir niteliğindeki yaptırımlardan biri işbirliği içerisinde gerçekleştirmelidir.

(c) Değerlendirme Komitesinin Edimleri. Etik Komitesinin Değerlendirme komitesi (Komite Başkanlığı aracılığıyla), etik temelli başvuru veya şikâyetin ilk değerlendirilmesinden sonra şunları yapabilir:

(i) Başvuru veya şikâyetin kaynağına, söz konusu Başvuru veya Şikâyetin IPA’nın değerlendirmeye alma kriterini karşılamadığı konusunda bilgi verebilir

(ii) Eğer (a) çare bu seviyede aranmıyorsa (b) Üye Kurum(lar) yeterli derecede konuyu değerlendirmediyse ve/veya (c) IPA’yla olan iletişim problemi ya da olguları yeterli derecede belirtmekte başarısız olduysa, konuyu bir ya daha fazla Üye Kuruma yönlendirebilir.

(iii) Daha fazla bilgiye ulaşmak için (aşağıda, bölüm 5’teki işlemler), gerekli değerlendirme ve/veya araştırma adımlarını IPA Etik Kurulu içerisinde atabilir ve bu durumda taraf olanı (posta yoluyla) ve IPA Başkanını haberdar edebilir. IPA Başkanına yalnızca şunlar verilecektir: Şikâyetçinin ve hedef olanın isimleri (eğer ki Etik Kurul, kişisel veya yasal hassasiyetin takma isim gerektirdiğini düşünmemişse) ve eğer varsa, ilgili Üye Kurum veya Kurumların isimleri.

(iv) Konuyu, değerlendirme kurulu Etik kurulun tamamına yönlendirebilir (her durumda değerlendirme komitesi Etik Kurulun tamamına rapor verir) ve/veya

(v) Ya böylesi bir edimi aşağıdaki 5(c) maddesi gereğince yetkilenmiş birimler gerçekleştirebilir veya İcra Kuruluna bir tavsiyede bulunabilir. Aşağıdaki paragraf 5(c) gereği, yalnızca İcra kurulu veya bâzı durumlarda Kurul, paragraf 4(c)’nin (i), (ii), (iii) veya (iv) numaralı alt paragraflarında listelenmemiş etik temelli bir IPA yaptırımına yetki verebilir.

  1. IPA’nın eyleme geçtiği İşlemler.

(a) Yasal danışmanlık. IPA hukukî danışmanı, eğer bir Etik Kurul değerlendirme komitesi, Etik Kurulun tamamı, Başkan veya Yönetici Komite yasal tavsiyeyi tercih ediyor veya gerekli buluyorsa, bilgilendirilebilir veya danışma sağlayabilir.

(b) Bilgiye ulaşma (olgu araştırma) İşlemleri. Aşağıda Etik Kurul tarafından hazırlanan bilgiye ulaşma süreçlerini yöneten genel ölçütler sıralanmıştır.

(i) Tüm hedefler, kendilerine yönelik herhangi bir şikâyet için haberdar edilmeli ve kendilerine cevap vermeleri için makûl bir fırsat sağlanmalıdır.

(ii) Bütün hedeflere âit şikâyet kayıtları ve tanıtıcı bilgiler gizlilik içinde tutulmalıdır.

(iii) Eğer sıra dışı bir durum bunu gerektirirse, Etik Kurul veya onun değerlendirme komitesi, bilgilendirici veya ispata yönelik bir duruşma yapabilir ve eğer bu durum söz konusuysa, yukarıda listelenen yetki kriterleri gereği yasal temsilin önceliğine izin verebilir.

(iv) Gerekli bilgiler, onaylanmış bütçe sınırları içerisinde, olabildiğince hızlı ve uygun bir maliyet çerçevesinde toparlanmalıdır.

(v) Özgül sorular veya mes’eleler bir veya daha çok araştırmacı ve alt komitelere yönlendirilebilir.

(c) IPA Yaptırımları. Etik Kurul veya onun değerlendirme komitesi aşağıdaki edimlerden birini tavsiye edebilir ve gerçekleştirebilir.

(i) IPA üyesine karşı şikâyet.

A. Beraat. Üye suçlu bulunmamıştır çünkü deliller etik dışı bir eylemin varlığını kanıtlamamaktadır.

B. Şikâyetin delil yetersizliği nedeniyle reddi. Bu karar, aynı suçlama için müteakip yargılamalara izin verir - örneğin, delil yetersizliği veya usulî bir hata sonucu karar verilemediği durumlarda

C. Şikâyetin İhtar ya da kınama ile kati veya halel getirmeksizin reddi. Şikâyet etik dışı eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğine dâir bir bulgu olmaksızın reddedilir ve şikâyet zamanaşımına uğrar. Uygun olduğu durumlarda, böylesi bir red (i) iddia edilen eylem hakkında IPA’nın etik kaygılarını ifade eden ve ilave eğitim, konsültasyon, süpervizyon veya sâir tavsiye veya (ii) kınama ile birlikte telâfi edici tavsiyeler içeren bir mektup ile birlikte yollanabilir.

(ii) Soruşturma

A. Tavsiye niteliğinde kanı: IPA’nın İlkelerinin birini ya da daha fazlasını hakiki veya kurgusal, durumlara uygular.

B. İlkelerin İzahı: bir ya da daha fazla IPA İlkesinin nedenlerini veya izahını açıklar ve/veya belgeler.

(d) IPA edimi. Etik Kurul ya da onun değerlendirme komitesi İcra kuruluna aşağıdaki edimlerden herhangi birini tavsiye edebilir:

(i) IPA Üyesi hakkında Şikâyetler. [9]

A. Dernekten Uzaklaştırma. Böylesi bir uzaklaştırma önceden belirlenmiş bir zaman aralığı içindir ve uzaklaştırma tarihinden itibaren 3 yılı aşamaz.

B. Üye listesinde süreli Uzaklaştırma. Uzaklaşmanın hükmedildiği tarihten itibaren beş yıl boyunca IPA’ya Üyelik için yeni bir başvuru değerlendirilmeyecektir.

C. Daimî İhraç.

(ii) Soruşturma

A. İlke ve İşlemlere dâir değişim talepleri: Değişim talepleri IPA Yönetimi tarafından kabûl edilmelidir.

6. Temyiz

Etik Komitenin aldığı veya almadığı herhangi bir aksiyona ilişkin temyiz Yönetim Kurulu’na iletilir. Söz konusu temyiz talebini (üç bölü iki çoğunlukla) esastan reddetmek veya uygun bulacağı başka bir aksiyon almak tamamen Yönetim Kurulunun takdirindedir.

7. Yayın. IPA Üye Kurumlarını veya Üyelerini (Bülten ya da benzeri bir yayınla) her hangi bir soruşturmaya dâir resmi etik edimleri hakkında, bir üyenin uzaklaştırılmasına, askıya alınmasına veya ihracına dâir herhangi bir edimin metnini de içerecek şekilde (ki, bu ihlâl edilmiş Etik İlkeyi de işaret etmelidir) bilgilendirmelidir. Tek istisna, İcra Kurulunun kendi takdiriyle, yayını sınırlamak veya geri çekmesi için olağan dışı nedenler bulmasıdır.

8. Masraflar. Eğer İcra Kurulu şikâyetçi, Üye ya da Üye Kurum’un, IPA ile olan ilişkisinde, bir etik dâvâyı başlatırken, savunurken veya sürdürürken kötü niyetle davrandığını keşfederse -ki bu talep edilen bilginin kasıtlı olarak saklanması veya yanıltmayı da içerir, böylesi olumsuz bir tutumda bulunan tarafa IPA’nın ve/veya öbür tarafın masraflarını ödetebilir.

9. Doğrudan Üyeler. Bir kişi veya unsur tarafından IPA Doğrudan Üyesine karşı bir etik şikâyet olursa veya da böylesi bir Doğrudan Üye veya bir Doğrudan Üyenin uygulamalarının kapsam ve doğasına dâir etik-yönelimli bir Başvuru yapılırsa, IPA Etik İlkeleri 2B, Doğrudan Üye için geçerlidir ve 4’ten 8’e kadar olan İşlemler aşağıdaki modifikasyon ve netleştirmelerle birlikte uygulanmalıdır:

(a) İşlem 4(c)(ii) geçerli değildir çünkü Doğrudan Üye herhangi bir Üye Kurumun yargı yetkisine tâbi değildir ve

(b) İşlem 6 ile izin verilen müracaat, IPA’nın takdir yetkisi dâhilinde, IPA Kurulu veya İcra Kurulu tarafından atanmış bir Etik Müracaat Sorumlusu ya da organı tarafından değerlendirmeye tâbi olabilir. Bu kişi, bir müracaatı şu yazılı bulgular ekseninde reddetme hakkına sâhip olabilir: (i) IPA’nın İlkelerinin net bir ihlâli veya ihlâl-edilmeyişi (ii) bir şikâyetçinin veya Doğrudan Üyenin, IPA’nın bilgi toplamak ve/veya bir başvuruyu yapmak veya bir müracaatı değerlendirmek için çabalarıyla, makûl bir hızla ve bütünlükle işbirliği yapmaya yönelik ihmâli (iii) hakkında müracaat yapılan edim, onay veya edimsizliğin koşullar göz önüne alındığında dürüst ve anlaşılır olması. Müracaat Sorumlusu veya organı bir an evvel verilerini ve önerilerini yazılı olarak İcra Kuruluna iletmelidir.

İcra kurulu tarafından Temmuz 1999’da kabûl edilmiştir.

Doğrudan Üyeler hakkında Yeni 9. Bölüm Temmuz 2003’te Kabûl edilmiştir.

Paragraf 5’teki Etik Komitesinin otoritesine dâir revizyonlar Kurul tarafından Mart 2004’te ilke olarak Kabûl edilmiştir ve Ekim 2004’te İcra Kurulu tarafından detaylı olarak onaylanmıştır.

Bu İşlemlere dâir Yönetmelik’in IPA adaylarıyla nasıl ilişkileneceğine dâir revizyonlar Ocak 2007’de kabûl edilmiştir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metnin ön çevirisi bir grup meslektaşımız tarafından gerçekleştirilmiş ve daha sonra İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği Etik Kurul Üyeleri tarafından 2013 yılında gözden geçirilmiş, düzeltilmiş ve son halini almıştır. Katkısı olan herkese teşekkür ederiz.


[1] 3 Ağustos 1998’de Kabûl edilmiştir.

[2] 24 Temmuz 1999’da kabûl edilmiştir.

[3] Aşağıdaki Uygulama Prosedürleri’nin 1. Paragrafı, her Üye Örgüt’ün 2(b) ile tanımlanmış IPA takdirine tabii olan bütün etik Şikâyetler ve Başvurular üzerinde birincil yetkisi olduğunu Kabûl eder ve IPA Kural 5, Bölüm E (2) IPA Kurulu’nun belirli koşulları karşıladığı takdirde “IPA Kriterlerinin maddi ihlali” nedeniyle bir üyeyi askıya almasını veya ihraç edebilmesini kabûl eder. (Ayrıca bakınız dipnot 9)

[4] Aşağıya bakınız, UYGULAMA İŞLEMLERİ 2(b).

[5] İlke 2(A)(5) şuna imkân verir:

Bir Üye Örgüt’ü, onun bir kurumunu veya üyesini içeren IPA’e yapılmış bir etik şikâyet, öncelikle değerlendirme ve düzenleme için Üye Örgüt’e yönlendirilecektir. IPA, süpervizyon niteliğindeki takdirini yalnızca yüksek âciliyet ve ciddi risk içeren durumlarda kullanacaktır.

[6] İlke 2(A)(3) daha da özgül olarak şunları sağlar:

Her Üye Örgüt, Etik Yükümlülüğü’nde veya ilişkili bir metinde, (i) etik danışmanlık veya karar taleplerinin ve şikâyetlerin, kabûl edileceği, dinleneceği ve çerçevesinde davranabileceği ve (ii) başvuruların işlemden geçirileceği, zaman sınırlamalarını da içeren işlemleri belirlemelidir.

[7] İlk olarak Başkan ya da diğer herhangi bir IPA yöneticisi ya da kurulu tarafından alınmış bir Şikâyet IPA genel merkezine yönlendirilecektir.

[8] International Psychoanalytical Association, “Broomhills,” Woodside Lane, London N12 8UD.

[9] IPA Kural 5 gereği, bir Üyenin silinmesi ya da uzaklaştırılması, Kuralların bu bölümündeki kriterleri karşıladıktan sonra, Kurul’un Bütün Oylama Üyelerinin üçte ikisinin oylarını gerektirir.

***

Şimdi, eğri oturup doğru konuşalım:

Buraya aktardığım sâdece işin temelleri, daha bir sürü eğitim materyali ve sâir doküman var.

Bu, daha önce de defâten yazdığım gibi, sâfi dogma dolu olan bir dinden başka hiçbir şey değil de nedir?

Perhizi (orucu) dahi var: “psikanalizin sürekliliği ve yoğunluğu, yâni arka arkaya çok sayıda ve sık aralıklı seans yapılmasıyla oluşur. Ayrıca çalışmanın toplam süresinin uzunluğu da unutulmamalıdır. Bu süre dört-beş yıl veya daha uzun zamanlardan oluşur”.

Hatırlayalım, ne diyordu: “Psikanaliz öncelikle yaşam boyunca deneyimlenen ancak bilinçdışına itilenlerin hatırlanmasını sağlar. Bunun yanında, kısmen farkında olunan ancak bütünüyle hâkim olunmayan anı, düşünce ve duygulara daha fazla hâkim olunmaya başlanır. Analizan bu hatırlama ve bütünsel farkındalıklarla, iç dünyâsında olup bitenler arasındaki bağlantıları ve bunların yaşamındaki olaylara, ilişkilere, tekrar eden sorunlara ve içinden çıkamadığı durumlara nasıl sebep olduğunu görmeye başlar. Bu kazanıma içgörü adı verilir. İçgörünün oluşumuyla, savunmalarla bilinçdışında tutulanların bilince kazandırılması gerçekleştirilmiştir. Bu çok önemli bir değişimdir çünkü savunmalarla bilinçdışında tutulanlar ortalıkta görünmeseler de, insanın ruhsallığını ve onun güdümündeki yaşamını etkilemeye ve hatta yönetmeye devam etmektedirler. İçgörünün kazanımı, sâdece farkında olunmayanların ve bilinçsiz tekrarların fark edilmesiyle oluşmaz. Bu sâdece bir başlangıçtır. Bu fark edişlerin analiz odasında, çok yönlü ve tekrarlayan şekillerde çalışılması (buna psikanaliz dilindederinlemesine çalışılma” denir), öncelikle düşünsel olarak öğrenilenlerin, duygusal öğrenmelere dönüşmesini, sürekli ve kendiliğinden hale gelmesini sağlar. İçgörünün kazanımıyla birlikte insan bu bilinçsiz belirleniş ve yönetiliş halinden kurtulmaya başlar ve kendi yaşamının direksiyonuna geçer. Süreç, bu özellikleriyle, bir ruhsal özgürleşme hamlesidir. Bu özgürleşme ile kişi kendi yaşamının öznesi haline gelir. Özne oluş'a giden süreçle, daha önce yaşamıyla ve kendisiyle ilgili şeylerin çoğunu dışarıda olup bitenler üzerinden tanımlayan, sorumluları ve sebepleri hep dışarıda görmeye meyleden, bir bakıma kendisini dış dünyânın nesne'si olarak kabûl eden kişi, kendi öznel sebeplerini sahiplenmeyi ve bunların sonuçlarını kabûl eder. Bu artık kendi sınırlarını, zayıflıklarını ve doğasını olduğu kadar dünyâ üzerindeki gerçekçi gücünü ve imkânlarını da kabûl ediştir. Bu değişimle insan sınırsız hayallerinin, dünyâ ile ilişkisindeki kaçak-göçekliğinin, bahanelerinin ve kendini kandırmalarının onu mahkûm ettiği mahrumiyetlerden kurtulup, kendi imkânları ve gücü ile gerçekçi doyum ve başarılara ulaşır. Artık mahrumiyetlerden kurtulmuş ve kendi seçimlerinin sonuçlarını ve sorumluluğunu üstlenerek özgürleşmiştir.

Bir Psikanaliste Ne Zaman Başvurulmalı?

Bir psikanaliste ruhsal gelişimin daha fazla olgunluk düzeyine ulaşması için her zaman başvurulabilse de, psikanaliz özünde bir tedavi tekniğidir. Kişi, yaşamında başa çıkamadığı ruhsal zorluklarla karşılaştığı, çeşitli belirtilerden (semptomlardan) yakındığı, ilişkilerinde tekrar eden sorunlar karşısında çâresiz kaldığı, iş yaşamında ve mesleğiyle ilişkisinde doyumsuz, verimsiz ve üretimsiz hâle geldiği ve yaşam içindeki yolculuğunda yönünü, hedefini ve heyecanını kaybettiği zaman psikanalizden yardım istemelidir.

Mutlak saadeti de vaat ediyor.

Bu iddiada bulunan sâdece iki disiplin var: Dinler ve felsefeler.

Felsefelerin çoğundan farklı olarak, kendi hukuk ve ceza sistemi de var!

Her derde deva ama semptom iyileştirme vaadi yok, zâten kişi bu manevî disiplinden geçince huzura kavuşuveriyor! Kim bunu garanti ediyor?

Uluslararası Psikanaliz Birliği (International Psychoanalytic Association- IPA).

Kim bunlar?

Kutsal kişiler herhâlde ve kerametleri tamamen kendilerinden menkûl!

Peygamberi ve tanrısı kim? Sigismund Freud.

http://www.youtube.com/watch?v=R0w0db2zR7Q

Hastalarının “orgastik potansiyelini” ölçüp onları iyi etmek için harıl hurul cinsel ilişki analizi yapan, Orgone gazı isimli Tanrı’yı özel âletlerle idâre eden Reich neyin nesiydi?

Hani, sonuna “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, Allahümme ekfini bihelâlike an haramike ve agninî bi fadlike ammen sivâke, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” veya Lâtince bir ilâhi koysak da olurdu.

align="center">

align="center">

align="center">

align="center">

Meselâ Arjantin’de Demir Lady takır takır adam öldürtürken seyirci kalan Cizvit kökenli yeni Papa da acaba psikanalizden geçmiş midir?

   Şimdi herkesin ayağını yıkıyor da…

      Hani bir garip kaçıyor!

         Fazla lâf etmeyeyim de, Fazıl Say 2 olmayayım...

Mehmet Kerem Doksat – Tarabya – 23 Nisan 2013 Salı

SABAHATTİN ALİ RÜZGÂRI ve YENİ TUZAKLAR
O KAFA!

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil