Hür Tartışma Mekânı

Burada alenen suç veya hakaret içeren, Atatürk ilke ve İnkılâplarına hakaret eden, İnsanlık veya Nefret Suçu ihtiva eden yorumlar veya yazılar konulamaz.

YAYINLARIM VE BİLİMSEL FAÂLİYETLERİM

Burası Güncellenecektir...

İÜ Cerrahpaşa TF Psikiyatri AD, Duygudurum Bozuklukları Birimi Başkanı

Alelacele ve epey eksik olarak (meraklılar çıktı da) BİLİMSEL FAÂLİYET raporumu sunuyorum. 1994'te doçent, 1999'da profesör olduğum için, bu liste pek eksik; zaman buldukça tamamlayacağım. O zamanlar yurtdışı neşriyat mecburiyeti yoktu ve ben de hep "içeriye çalıştım. Meselâ bu listeye Yunanistan Selânik'teki Neuro-Mediterrane Toplantısı'ndaki konferansımı, Dünya Ağrı Kongresi'ndeki, Mood Disorders International Meeting'teki ve Avrupa Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Kongresi'ndeki konferanslarımı ve panellerimi koymadım. Önümüzdeki ay bir yenisinde de "Evolutionary Aspects of Mood Disorders" diye bir konferans vereceğim.

Son düzenlemelerle yabancı dergilerde neşriyat, alınan atıf sayıları da ciddi kıstaslar hâline getirildi. Yaklaşık beş senedir özel hayatımda yaşadığım değişimler ve sıkıntılar sebebiyle pek neşriyatta bulunamadım ama eğitim faâliyetlerimi hep sürdürdüm ve pek çok yabancı yayın için gençlere akıl ve bilgi verdim. Bâzılarının tenezzül ettiğinin aksine, çocukların ısrarlarına rağmen doğrudan içinde olmadığım neşriyatın içine ismimin konmasına müsaade etmedim; sonuçta eski asistanlarımın hemen hepsinin benden çok daha fazla yabancı neşriyatı ve aldıkları atıfları oldu. Bunlardan doçent olanlar var ve kendileriyle iftihar ediyorum.

Yabancı neşriyat mes'elesinin iki yönü var: 1) Türkiye içerisinde kalmayıp, dünyaya açılmak ve bütünleşme (çok faydalı); 2) Yayın fetişizmi içerisinde, hâttâ ücretini ödeyip en iyi dergilerde birçok makalesi olan câhiller yaratılması (çok fena). Bu gidişle Türkçe neşriyat azalıp yok olacak ki, emperyalizmin bir ayağı da bu!

Bilim adamlarımızın çoğunun bu ikinci şeye tenezzül veya tevessül etmediklerini umuyorum ama realite maâlesef pek öyle değil; en azından, yazıları kontrol edip gideceği dergiye "uygun hâle getiren pek çok kurum ortaya çıktı. Ayrıca, zinhar veya doğru dürüst İngilizce bilmeyip de, yazdırdığı makalelerle dış yayın ve atıf şampiyonu olan doçent veya profesör tanıdıklarım var. Hazindir, bu kişilerin ekserisi psikiyatrinin p'sinden bîhaberler ama havaları bin beş yüz; genellikle de asistanlarını fena hâlde eziyorlar ve câmia da küçük; herkes birbirini biliyor. Bir uluslararası kongrede bu arkadaşlarımızın gıkı çıkamıyor ama bizler her mânâda aktif ve konuşkan oluyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın, asla herkes böyle filân demiyorum ama olanı da gizlemiyorum.

Yeniden kurduğum hayatımla ve kavuşmaya başladığım sıhhatimle beraber, ben de bundan sonra SCI, SCI-Expanded ve Pub-Med'de çıkan dergilerde makale neşredeceğim (şimdilik 1 adet var). Gene de bunu öncelikle Türkiye'deki "jurnallerden tercih edeceğim; hâlen editör heyetinde veya danışma kurulunda yer aldığım bu dergilere öncelik tanıyacağım. Dikkat edilirse, son senelerde de çok faâl olduğum ve sürekli olarak panellerde, konferanslarda konuştuğum görülecektir. Makale yazmak ise zahmetli ve zaman alıcı olduğu için, bunların çoğunu şimdi o hâle getirmekteyim.

İkide bir ecnebi neşriyatımı ve atıflarımı soran bir hanımkızımıza selâmlar. Yakında görür ve takip edersiniz. Bilmem tatmin oldunuz mu?

***

1. ADI SOYADI: Mehmet Kerem Doksat                                                             

2. DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 05.08.2012, İstanbul

3. UNVANI: Prof. Dr.

4. ÖĞRENİM DURUMU:                          

 Üniversite                                                       Derece                          Yıl                                       

 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi            Pratisyen Hekim              1983                                                

  İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi      Psikiyatri İhtisası            1990                                            

5. AKADEMİK UNVANLAR:

Psikiyatri Uzmanı: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 04.06.1990

Doçent: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 20.10.1993

Profesör:  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1999.

6. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

6.1 YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

6.2 DOKTORA TEZLERİ

Dr. Sıla Aydın Yazar, "Primer Başağrısı Hastalarında Psikiyatrik Komorbidite Taranması", Uzmanlık tezi danışmanı, Prof. Dr. Mehmet Kerem Doksat, 2001.

Dr. Barış Önen Ünsalver, “Baş Ağrısı Polikliniğine Başvuran Migren Hastalarında Bipolar Spektrum Bozuklukları Oranı.”, uzmanlık tezi danışmanı,  Prof. Dr Kerem Doksat, 2006.

7. YAYINLAR

Psikiyatriyle ilgili olarak neşredilmiş üç kitabı, beş kitapta bölüm yazarlığı (bir tanesi İngilizce olacak şekilde), bir kitapta bölüm tercümanlığı mevcuttur. Söz konusu olan bu kitaplarla beraber, ulusal ve uluslararası, makale ve tebliğ niteliğinde, Türkçe ve İngilizce dillerinde 86 yayını mevcuttur. Halen, yakın zamanda neşredilecek olan Ddeğresyon ve Bipolar Bozukluk isimli bir kitabı vardır.

Şubat 2013 itibarıyla, “Science Citation Index Expanded’a (SCIE)  giren yayın sayısı 6, Uluslarası Literatürde, yayınları ile ilgili gösterilen referans (atıf) sayısı SCIE: 25, Ulusal ve Uluslararası genel toplam atıf sayısı: 37’dir.

TEZLER VE YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELER

UZMANLIK TEZİ, Dr. Mehmet Kerem Doksat, “Başağrılarının Psikiyatrik Yönü”, 1990.

 

7.1 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1-Doksat, M.K., Savrun M.; “Introduction to evolutionary psychiatry” ASCAP The Bulletin Vol 44, pp.20-38, 2002

2- Yalug, I., Tufan A. E., Doksat K., Yalug, K.; Post-traumatic stress disorder and post-traumatic stresssymptoms in parents of children with cancer: A review, Elsevier neurology, psychiatry and brain research vol. 17, pp. 27-31, 2011.

3- Ozcanli, T., Erdogan, A., Ozdemir, S., Onen, B., Ozmen, M., Doksat, K., Sonsuz, A.; “Severe liver enzyme elevations after three years of olanzapine treatment: a case report and review of olanzapine associated hepatotoxicity.” Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry Vol 30, No. 6, pp. 1163-1166, 2006.

 

7.2 ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

1- İlkay E., Doksat, M. K., Bayar M. R., Kocabaşoğlu N., Güçlüer M.; “The Results of Acupuncture Therapy in Various Pain Syndromes” 1. Türk-Mısır Algoloji Kongresi,  pp 76, 24-26 Haziran İstanbul, 1988.

2- Özmen, M., Doksat, M. K., Eker, E.; “The Characteristics of Psychogeriatric Referrals in a University Hospital in Istanbul”. Sixth Congress of the International Psychogeriatric Association, 5-10 September 1993, Berlin.

3- Doksat, M. K.; “Headache Due to Somatoform Disorder”. VII. International Congress on Headache In Children and Adolescents, 17-21 May 2008, Hilton Convention Center, İstanbul.

4- Doksat, M. K.; “Evolutionary Aspects of Mood Disorders.”,11th Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress, 26-29 September 2008, Maritime Pine Beach Resort Hotel, Belek-Antalya.

5- Doksat, M. K.; “Great Need For a New Understanding of Psychotherapy”. 5th World Congress of Positive Psychotherapy, 09-12 October 2010, Greenpark Bostancı Hotel, İstanbul-Turkey.

6- Doksat, M. K., Kesebir, SÇ, and Yalug Ulubil, I.; “Psychological Reactions in Patients and Their Beloved Ones: Experiences of  a Psychiatrist Whose Father and Mother Deceased Because  of Cancer in his Hands” 13th World Congress of Psycho-Oncology, Volume 20 Supplement 2, pp.25 16-20 October Antalya, Turkey, 2011.

7- Doksat, M. K; “Hypnotherapy for Painful Syndromes in Psychiatry” Turkish Association for Psychopharmacology 4th International Congress on Psychopharmacology, Volume 21, Supplement 2, pp.S56,  December 2011, November 23-27 Antalya, Turkey, 2011.

8- Doksat, M. K., Guvendeger Doksat, N.; “Evolutionary Origins of Social Attachment and its Disorders”. 1st Istanbul-Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, Congress Book pp.29, 27-31 May. Wow Hotels and Convention Center, Istanbul, Turkey, 2012.

 

7.3 YAZILAN ULUSAL ve ULUSLARARASI KİTAPLAR veya KİTAPLARDA BÖLÜMLER

1- Doksat, M. K.; “Demansiyel Sendromlar ve Tedavileri”, Esen Ofset, 1989, İstanbul.

2- Erdine, E.; “Ağrı” (“Baş Ağrıları ve Psikiyatri” bölüm yazarı Doksat, M. K.), pp 247-251, Nobel Tıp Kitap Evi- Alemdar Ofset, 2000, İstanbul.

3- Doksat, M. K.; “Ağrı ve Psikiyatri”, F. Özsan Matbaacılık ve San. Ltd. Şti, 2003, Bursa.

4- Candansayar, S.; “Neşenin Halleri”, (“Evrimsel Perspektiften Depresyon Modeli” bölüm yazarı Doksat M. K.),  pp: 121, Şen Matbaa, 2004, Ankara.

5- Candansayar, S.; “Aklın Halleri”, (“Evrimsel Perspektiften Davranışlarımızın Tahlili” bölüm yazarı Doksat M. K.), pp: 97-138, Şen Matbaa, 2004, Ankara.

6- Shirley A. C.; “Trends In Serotonin Uptake Inhibitor Research”, (“Managing Treatment-Resistant Depression: Focusing on Increasing Serotonergic Transmission” dört isimden ikinci isim Doksat M. K.), Nova Science Publishers, New York, 2005.

7- Melzack, R., Wall, P. D. (Çeviri Editörü Erdine, S.), (Doksat, M. K.; bölüm 45’in çeviri yazarı) “Kanser ağrısı ve AİDS’e bağlı ağrı”, pp. 689-721, Güneş Kitabevi, 2006, İstanbul.

8- Köroğlu, E., Güleç, C.; “Psikiyatri Temel Kitabı”, (“Evrimsel Psikiyatri” bölüm yazarı Doksat M. K.), pp 733-752, HYB Basım Yayın, 2007, Ankara.

9- Doksat, M. K.; “Üçüncü Nesil Antidepresanları Kullanma Kılavuzu”, Sigma Publishing, 2008, İstanbul.

 

7.4 ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1- Doksat, M. K.; Karaağaç, N.; “İki kardeşte görülen Friedreich ataksisi” Medica Sayı 57, Ekim 1986, pp. 2-4.

2- Songar, A. İlkay, E., Doksat, M. K., Bayar, R., Kocabaşoğlu, N.: “Migren, gerilim cluster ve kombine başağrılarında akupunkturun yeri”. Akupunktur Dergisi Sayı 4 Cilt 1, pp. 20-22, 1989.

3- Siva, A. (Derleyen),; “Başağrısı kliniği olgu tartışmalar” Katkısı olan Doksat M. K.. Ağrı Dergisi Sayı 1 Cilt 1, pp. 41-44, 1989.

4- Doksat M. K.; “Akupunkturun pato-fizyolojisi”. Yeni Symposium 1989; 27(3):5-16.

5- Songar A.; İlkay E.; Doksat M. K.; Kocabaşoğlu N.; “Vasküler ve kombine baş ağrılarında akupunktür tedavisi sırasında görülen inisiyal kötüleşme fenomeni ve bunun tedaviye etkisi”. Yeni Symposium 1990; 28(3):5-9.

6- Doksat, M. K.; “Ağrı konusunda psikiyatrik yaklaşım ve algo-psikiyatri kavramı” Ağrı Dergisi Cilt 3, Sayı 3 pp. 5-15, 1991.

7- Doksat, M. K., Bayar, R. Aytuğ,  Ö. N., Fırat,  F.; “Somatoform Bozukluk vak’alarında ve kontrollerde çeşitli ağrı semptomlarının görülme sıklığı” Ağrı Dergisi, Sayı 4 Cilt 3, 1991.

8- Doksat, M. K., Yeler , B., Hacıosman,  M.; “Organik olmayan başağrısı vak’alarının çok yönlü bir psikiyatrik ve psikolojik değerlendirilmesi”. Ağrı Dergisi. Sayı 4 Cilt 3, 1991.

9- Doksat, M. K.; “Somatoform Ağrı Bozukluğu ve vak’a örnekleri”. Ağrı Dergisi. Sayı 4 Cilt 3, 1991.

10- Doksat, M. K., Bayar,  R. Kökrek, Z.; “(Algopsikiyatri, Psiko-algoloji) Somatoform ağrı bozukluğu ve vak’a örnekleri”. Yeni Smposium Sayı 30, pp 53-62, Ekim 1992.

11- Doksat M. K.; Yeler B.; Hacıosman M.; “Organik Olmayan Baş Ağrısı Vak'alarının Çok Yönlü Bir Psikiyatrik ve Psikolojik Değerlendirilmesi”. Yeni Symposium 1992; pp. 30(3):10-19.

12- Doksat M. K.; Bayar M. R.; Kökrek Z.; “Somatoform Ağrı Bozukluğu ve Vak'a Örnekleri”. Yeni Symposium 1992; pp. 30(4):53-62.

13- Doksat M. K.; Kocabaş Z.; “Geç Luteal Faz Disforik Bozukluğu Belirtilerinin Sağlıklı Adolesanlarda Görülme Sıklığı ve Bunların Anksiyete, Depresyon, Somatizasyon ve Öfke Düzeyleriyle İlişkisi”. Yeni Symposium 1993; pp. 31(1-2):25-32.

14- Doksat M. K.; Bayar M. R.; “Beş vaka sebebiyle hiperekpleksi sendromları”. Nöropsikiyatri Arşivi 1993; pp. 30(1):254-258.

15- Doksat, M. K.; “Psikiyatrik Bozukluklarda İnsomniler” Düşünen Adam, 1993.

16- Doksat, M. K., Siva, A., Saip, S., Göksan, B., Denktaş, H.; “Psikoz ve benzeri psikiyatrik bozuklukların önde gelen belirtisi olarak baş ağrısı”. Ağrı Dergisi Sayı 3 Cilt 5, pp.24-28, 1993.

16- Doksat, M. K.; “Algolojik Psikiyatri”. Düşünen Adam Sayı 6 Cilt 1-2, pp. 51-56, 1993.

17- Bayar, M. R., Doksat, M. K., Kızıltan, G., Kızıltan, M.; “Meige (Brueghel) sendromu benzeri bir tardif distoni vak’ası” Düşünen Adam, Sayı 6 Cilt 1-2, pp. 67-70, 1993.

18- Doksat, M. K.; “Depresyondaki hastaya pratik yaklaşım” Sendrom Dergisi Sayı 4 Cilt 5, pp. 31-34, Nisan 1993.

19- Doksat, M. K.; “Anksiyeteli hastaya pratik yaklaşım” Sendrom Dergisi Sayı 6 Cilt 5, pp.13-17, Haziran 1993.

20- Doksat, M. K.; “Dört vak’a vesilesiyle vajinizmde hipnoterapi” Tıbbi Hipnoz Bülteni Sayı 2 pp.23-27, 1993.

21- Doksat M. K.; Balcıoğlu İ; “Tiroid ve Paratiroid Hastalıklarında Görülen Psikiyatrik Bulgular”. Yeni Symposium 1995; pp. 33(1):5-8.

22- Doksat M. K.; Bayar M. R.; Arıcı A.; “Monosemptomatik Hipokondriyazis Kavramı ve Bu Tanıyı Alan Vak’aların Klinik Özellikleri”. Yeni Symposium 1996; pp. 34(3-4):51-54.

23- Doksat M. K.; Kızıltan G; Bayar M. R.; “Antipsikotiklerin nisbeten sık rastlanan yan tesirleri ve bunlarla başa çıkma yöntemleri”. Yeni Symposium 1995; pp. 33(1):20-25.

24- Doksat M. K.; “Ağrı ve Psikiyatri”. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları 1997; 2(2):189-204.

25- Karaca, E., Doksat, M. K.; “Klinik Açıdan Obsesif- Kompulsif  Bozukluk.” Yeni Symposium, Cilt 36, 1998; pp. (3-4):59-68.

26- Bayar, M. R., Doksat, M. K., Kocabaşooğlu, N.; “Obsesif Kompulsif Bozukluk’la Komorbid Kişilik Bozuklukları”. Yeni Symposium, Cilt 36, 1998; pp. (3-4):69-71.

27- Bayar M. R.; Doksat M. K.; Oral, G.; “Sosyal Fobi'yle komorbid kişilik bozuklukları”. Yeni Symposium 1999; 37(1-2):3-5

28- Doksat M. K.; “Epistemolojik ve metodolojik açıdan folklorik tedaviler ve şarlatanca uygulamalarla psikiyatrik tedavinin farkı”. Türkiye’de Psikiyatri 1999; pp. 1(1):17-30.

29- Doksat, M. K., Karaca, E.; “Hamilelik ve Psikofarmakoterapi” Yeni Symposium, Cilt 37, 1999;pp. 7(3):35-45.

30- Doksat M. K.; “Ağrı ve Psikiyatri”. Psikiyatri Dünyası. 1999; 3(1):23-30.

31- Bostancı A.; Doksat M. K.; “Patolojik kumar oynama”. Yeni Symposium; 2000; pp. 38(4):157-161.

32- Doksat M. K., Sıla Aydın S.; Sigara kullanımının psikiyatrik yönü ve tedavisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2000; pp. 8(2):129-143.

33- Doksat MK, Aydın S, Biliciler Ş, Balcıoğlu İ, İlkay E; “Uzun seneler nöroleptik ve EKT ile düzelmeyen ve karbamazepinle iyileşen bir pariktal epileptik psikoz vakası”. Türkiye'de Psikiyatri 2000; pp. 2(1):52-58.

34- Doksat, M. K., Aydın, S., Biliciler, Ş., Savrun, M.; “Atipik karma ve silik bipolar bozukluk: Sıklıkla yanlış teşhis edilen bu kavram ve entitenin dört vak’a vesilesiyle tartışılması”. Yeni Symposium 2001; pp. 39(2):100-105.

35- Doksat, M. K., Savrun, M.; “Evrimsel psikiyatriye giriş”. Yeni Symposium 2001; pp. 39(3):131-150.

36- Balcıoğlu İ.; Doksat M. K.; Tan O.; “Madde bağımlılığı, göç ve suç”. Yeni Symposium 2001; pp. 39(4):185-191.

37- Doksat, M. K., Savrun, M.; “Duygudurum bozukluklarının patofizyolojisiyle ilgili son gelişmeler-I.”. Yeni Symposium 2002; pp. 40(3):90-99.

38- Doksat M. K.; “Depresyona ve maniye ne yol açıyor?” Birinci Basamak İçin Psikiyatri 2002; 1(1):12-27.

39- Doksat M. K.; Aydın S,; Savrun M.; “Esrar kötüye kullanımı ve erotomanisi olan bir olguda düşük doz ketiapinin etkinliği”. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2002; pp. 12(2):89-91.

40- Doksat M. K.; “Reboksetin'in depresyon dışındaki diğer kullanım alanları”. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2002; pp. 10(Ek 1):33-38.

41- Tuna, Ş., Doksat,  M.  K.; “Panik bozukluğunda bilişsel ve davranışçı terapi”. Yeni Symposium, 2003; pp. 41(2):98-106.

42- Doksat M. K.; “Ağrı eşiği, ağrı toleransı, ağrı davranışı ve nosisepsion.” Birinci Basamak İçin Psikiyatri 2003; pp. 2(4):10-17.

43- Doksat M. K.; “Bâzı Temel Nöropsikiyatrik Kavramlar”. Birinci Basamak İçin Psikiyatri 2003; pp. 2(3):11-22.

44- Doksat M. K.; “Evrimsel Psikiyatri: Psikiyatride Yeni Bir yaklaşım-I”. Birinci Basamak İçin Psikiyatri 2004; pp. 3(1):33-44.

45- Doksat M. K.; “Mizaç, Karakter, Kimlik, Kişilik, Duygudurum ve Duygulanım Nedir?”
Birinci Basamak İçin Psikiyatri 2003; pp. 2(2):9-15.

46- Doksat M. K.; “Depresyon nedir?” Birinci Basamak İçin Psikiyatri 2003; pp. 2(1):25-31.

47- Doksat M. K.;  Önen B.; “Sigmund Freud”. Yeni Symposium 2004; pp. 42(2):60-71.

48- Önen B.; Doksat M. K.; “Carl Gustav Jung”. Yeni Symposium 2004; pp. 42(1):9-12.

49- Doksat, M. K.; “Abraham H. Maslow (Ebe)”. Yeni Symposium 2003; pp. 41(4):163-164.

50- Doksat M. K.; Gönen B.; Beşkardeş F.; “Harry Stack Sullivan”. Yeni Symposium 2004; pp. 42(3):126-130.

51- Kocabaşoğlu N.; Doksat M. K.; Doğangün B;. “Anksiyete ve depresyonun çok yönlü ilişkisi”. Yeni Symposium 2004; pp. 42(4):168-176.

52- Doksat M. K.; Ünsalver B. Ö.; Beşkardeş F;. “Bireysel, Sosyal ve Siklotimik Bir Adam: Alfred Adler”. Yeni Symposium 2005; pp. 43(2):58-63.

53- Doksat M. K.; “Evrimsel perspektiften depresyon ve sitokinler”. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2003; pp. 13(3):97-108.

54- Doksat, M. K.; “Başağrılarının Psikiyatrik Yönü.”,  Turkiye. Klinikleri J Int Med Sci 2005; pp. 1: 16-25.

55- Poyraz B. Ç.; Ekmen S. Ş.; Doksat M. K.;Bir Vak’a Sebebiyle Hezeyani Parazitoz”. Yeni Symposium 2005; pp. 43(3):114-117.

56- Doksat, M. K.; Siva, A.; “Nöropsikiyatride Geleceğimiz.”. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci, Cilt 40, 2005.

57- Doksat M. K.; Aslan S.; “Tekrarlanan transkraniyal manyetik stimülasyon (rTMS) ve depresyon tedavisi”. Yeni Symposium 2006; pp. 44(2):92-99.

58- Beşkardeş A. F.; Özdemir, S; Doksat  M. K.; (çev.) “Bipolar bozukluk karma dönemlerinin tanı ve tedavisindeki gelişmeler”. Yeni Symposium 2006; pp. 44(1):23-33.

59- Balcıoğlu İ.; A Çitken A.; Doksat M. K.; “Madde bağımlılığının hukukî yönü”. Yeni Symposium 2008; pp. 46(1):3-8.

60- Doksat M. K.; Genel psikiyatride serotonin dopamin antagonistleri: Getirdikleri, götürdükleri. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009; pp. 19(Ek 1):74-83.

61- Doksat M. K.; Antipsikotiklerle tedavi altında olan şizoaffektif bir genç kızda benzidamin kullanılmasına bağlı olarak gelişen reversibl psikoz kötüleşmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009;19(3):279-284.

62- Doksat M. K.; Wolfgangus Theophilus Johannes Chrysostomus Mozart’ın psikiyatrik analizi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; pp. 10(Ek 2):2-3.

63- Doksat M. K.; Psikiyatri bilimi aşkın düşünce, duygu ve yaşantıları nereden/nasıl görüyor? Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; pp. 10(Ek 1):3-5.

64- Doksat, M. K. ; “Öfkenin evrimsel ve evrimsel psikiyatrik yönü” Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi Sayı 3, pp. 30-43, Ağustos 2009.

65- Doksat,  M. K. ; “Tutkunun evrimsel yönü” Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi Sayı 4, pp. 110-112, Nisan 2010.

66- Doksat,  M. K. ; “Kuşkudan şüpheye, şüpheden deliliğe” Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi Sayı 5, pp. 53-56, 2010.

67- Doksat,  M. K. ; “Şuurdan bilince” Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi Sayı 6, pp. 141-148, 2011.

68- Doksat M. K.; “Şiddet Psikolojisinin Evrimsel Yönü”. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi 2011; pp. 4(2):1-7.

69- Doksat M. K., İY Ulubil İ. Y.; A Erdoğan A.; Doksat N. G.; “Psikofarmakolojideki Yeniliklerin tanıtılmasıyla ilgili eleştirel bir gözden geçirme”. Yeni Symposium 2011; pp. 49(1):3-18.

70- Doksat M, K,; “Hypnotherapy for painful syndromes in psychiatry”. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2011;21(12).

 

7.5 ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

1- Doksat, M. K., Bayar, R. Aytuğ, Ö.N., Fırat, F. ; “Somatoform Bozukluk vak’alarında ve kontrollerde çeşitli ağrı semptomlarının görülme sıklığı”  III. Ulusal Ağrı Kongresi, 3-5 Ekim 1991, İstanbul.

2- Doksat, M. K., Yeler, B., Hacıosman, M. ; “ Organik olmayan başağrısı vak’alarının çok yönlü bir psikiyatrik ve psikolojik değerlendirilmesi” III. Ulusal Ağrı Kongresi, 3-5 Ekim 1991, İstanbul.

3- Doksat, M. K.; “Somatoform Ağrı Bozukluğu ve vak’a örnekleri”. III. Ulusal Ağrı Kongresi, 3-5 Ekim 1991, İstanbul.

 4- Doksat, M. K. ; “Psikiyatrik Bozukluklarda İnsomniler”  1. Barilem Günleri, 23-25 Kasım 1992, İstanbul

6- Doksat, M. K. ; “Belirti şiddeti ve işlevsellikte etkilenme açısından antidepresan ilaçların kullanılma endikasyonları.” XIII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 2006.

7- Doksat, M. K ; “Memetik” XIII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 2006.

8- Doksat,  M. K.; “Obesitenin psikolojik boyutu ve yaşam kalitesine etkisi”. 4. Ulusal Obesite Kongresi, Antalya, 2006.

9- Doksat, M. K. ; “Duygudurum bozukluklarının fizyopatolojisi nedir? Ekleme tedavileri, hangisi, ne zaman, ne kadar süre reçetelendirilir” 2. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, İstanbul, 2007.

10- Doksat, M. K. ; “Belleğe alternatif bir bakış” 16. Anadolu Psikiyatri Günleri, Denizli, 2007.

11- Doksat, M. K.; “Kimliğin oluşumunda etnisite kavramı” 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul 2007.

12- Doksat, M. K.; “ Erişkinlerde antidepresan kullanımı ve genel ilkeler” 8. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 2011.

13- Doksat, M. K.; “Anksiyetenin sefalik ve somatik mekanizmaları” 6. Ulusal Anksiyete Kongresi, Girne-Kıbrıs, 2011.

14- Doksat, M. K. ; “Hippocrates’ten ne kaldı: Cihanşümül bir hekim kimliği var mı? Yoksa nasıl ulaşabiliriz?” 19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi,  Edirne, 2012.

15- Doksat, M. K. ; “Psikosomatik ve somatopsişik kavramları günümüzde ne kadar geçerli?” XII. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, İstanbul, 2012.

16- Doksat, M.K. ; “Yetişkinlerde şiddet davranışının ortaya çıktığı durumlara evrimsel bakış” 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 2012.

 

7.6 DİĞER YAYINLAR

-Ağrı ve Psikiyatri konusunda Türkiye’de kurucu rol üstlenmiştir.

-Evrimsel Psikiyatri’yi de ilk defa Türkiye’ye tanıtmıştır. 

 

9. İDARî GÖREVLER

-1987- 1995 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ağrı ve Akupunktur Polikliniği kurucusu ve yöneticisi

-1995-2010 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Duygudurum Bozuklukları biriminin kurucusu ve yöneticisi.

-2001 senesinden beri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Vakfının Resmî  yayın organı olan, Yeni/New Symposium Dergisi’nin editörlüğünü yapmaktadır (www.yenisymposium.net): EMBASE, Index Copernicus, DOAJ, PsycINFO, Türk Psikiyatri Dizini’nde site edilmesini sağlamıştır. 

 

10. BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türk Algoloji Derneği

American Psychiatric Association (APA)

International Society of Bipolar Disorders

İnternational Psychogeriatric Association

 

12. LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER

3 sene de Adlî Tıp Enstitüsü’nde Cinsel Sapmalar dersleri vermiştir.

      DİĞER DERSLER

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Fakültesi’nde ders vermiştir.

7 sene Marmara Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi’nde Behavioral Sciences ve Psychiatry dersleri vermiştir.

Bu listede epey eksiklik var, tamamlamaya gayret edeceğim...

DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKUNDAN
E, NE OLDU ŞİMDİ?

Related Posts

 

Yorum

Already Registered? Login Here
Şu ana kadar herhangi bir yorum mevcut değil